Вплив адміністративно-запобіжних заходів на стан охорони об’єктів інтелектульної власності

У спеціальній літературі загальні питання адміністративного примусу досліджено досить ґрунтовно, чого не можна зазначити про питання класифікації заходів адміністративного примусу за порушення законодавства у сфері охорони об’єктів права інтелектуальної власності, які не дістали однозначного вирішення, незважаючи на їх велике практичне і теоретичне значення.

В адміністративно-правовій науці найбільш визнаною є класифікація заходів адміністративного примусу, запропонованою М.І. Єропкіним, який в основу класифікації цих заходів поклав мету їх застосування, поділяючи їх на три види:

 • адміністративно-запобіжні заходи;
 • заходи адміністративного припинення;
 • заходи адміністративної відповідальності.

Незважаючи, що у науковій літературі існують аргументовані заперечення щодо певних видів (груп) наведеної класифікації, проте більшість вітчизняних вчених-адміністративістів підтримує поділ адміністративного примусу на заходи запобігання, припинення та адміністративної відповідальності.

Ми поділяємо думку, що такий поділ найбільш чітко відображає правоохоронне призначення адміністративного примусу. Посилаючись на загальновизнану практику класифікації заходів адміністративного примусу, пропонуємо розглянути їх у сфері охорони об’єктів права інтелектуальної власності. Зокрему, у цьому підрозділі дослідимо першу групу адміністративно-запобіжних заходів.

Необхідність використання адміністративно-запобіжних заходів пояснюється існуючою реальною загрозою завдання майнової та немайнової шкоди суб’єктивним правам власників об’єктів права інтелектуальної власності на належні їм об’єкти такого права, коли безпосередня шкода об’єкту права інтелектуальної власності ще не завдано, а уповноважені органи держави у встановлених законом випадках обмежують права та встановлюють певні правові заходи з метою недопущення правопорушень.

На підставі аналізу наукових думок, нормативно-правового регулювання та практичної діяльності у сфері інтелектуальної власності, запропонуємо власні підходи до застосування адміністративно-запобіжних заходів у цій сфері.

Серед адміністративно-запобіжних заходів у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності ми відносимо:

 1. здійснення в установленому порядку експертизи об’єктів права інтелектуальної власності;
 2. ліцензування діяльності пов’язаної з певними видами об’єктів права інтелектуальної власності;
 3. державну реєстрацію та ведення обліку об’єктів права інтелектуальної власності;
 4. аналіз стану дотримання суб’єктами господарювання всіх форм власності вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;
 5. видачу документів для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України;
 6. здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання всіх форм власності вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;
 7. проведення перевірок суб’єктів господарювання на предмет дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності;
 8. видача суб’єктам господарювання обов’язкових для виконання розпорядження (приписи) щодо усунення порушень законодавства у сфері інтелектуальної власності, виявлених під час проведення перевірок діяльності зазначених суб’єктів;
 9. внесення подання про усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності.

Кожен із наведених нами адміністративно-запобіжних заходів відіграє важливу роль у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності і потребує своєї деталізації.

Аналіз наукових підходів щодо адміністративно-запобіжних заходів та їх нормативно-правового регулювання, дає підстави сформулювати визначення поняття адміністративно-запобіжні заходи. Під ним слід розуміти комплекс комплекс встановлених державою заходів організаційно-правового характеру та іншого впливу, які застосовуються органами виконавчої влади та їх посадовими особами з метою запобігання та виявленню порушень у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності.

Особливістю цих заходів є те, що вони застосовуються за умови відсутності протиправних діянь і з метою запобігання та виявлення таких.

Розглянуте коло адміністративно-запобіжних заходів не є вичерпним, водночас вони відображають найпоширеніші заходи, які можуть вчинятися у сфері охорони об’єктів права інтелектуальної власності.

Джерело: Кульчицька О.В. «Вплив адміністративно-запобіжних заходів на стан охорони об’єктів інтелектульної власності»