Біржові індекси України

Розвиток Українського фондового ринку привів до того, що на початку 1997 року з’явилися українські фондові індекси. Індекс Wood-15 визначається за методикою, розробленою для розрахунку індексів країн, що розвиваються.

Капіталізація компаній визначається множенням кількості акцій на ціну, розраховану як середньозважена ціна попиту учасників ринку.

База індексу Wood-15 включає 15 компаній, що посідають провідне місце на українському ринку за величиною ринкової капіталізації. База оновлюється щомісяця. Компанії, що входять до індексу, - провідні компанії електроенергетичної, хімічної, машинобудівної, металургійної та нафтогазової промисловості.

Індекс КАС-20 призначений для портфельних інвесторів, що вкладають свої кошти рівномірно в акції декількох компаній. Методика розрахунку зваженого індексу КАС-20 відповідає загальносвітовим стандартам розрахунку індексів і базується на зміні ринкової капіталізації компаній, що входять до індексу.

Індекс КАС-20 цікавий з погляду простежування динаміки розвитку фондового ринку України, його зростання та падіння.

Індекс InekoDex є першим галузевим українським індексом, що відображає поточну ситуацію на ринку енергетичних компаній.

В України вже існують певні передумови для застосування індексного інструментарію. Індекси повинні застосовуватись для прогнозування кон’юнктури фондового ринку і для оцінки інвестиційного клімату в країні. У першому випадку потрібен індекс, який зміг би фіксувати суттєві тенденції зміни співвідношення між попитом і пропозицією на фондовому ринку. Але розробка і використання такого індексу гальмуються нерозвиненістю вторинного ринку ЦП. Практично фондовий ринок України є лише первинним ринком, на якому зустрічаються емітенти і інвестори. Із збільшенням обсягів торгів на вторинному ринку зростатиме роль індексу, за допомогою якого стане можливим прогноз кон’юнктури ринку.

Застосування індексу для оцінки інвестиційного клімату натикається на відсутність сприятливого інвестиційного клімату через високу ризикованість інвестування в українські компанії. Але вже сьогодні розробка такого індексу можлива на основі 10-15 найбільших компаній, на які орієнтується більшість галузей економіки країни. Поштовхом для зростання обсягів інвестицій, особливо іноземних, є те, що Україна вже входить до міжнародного фондового індексу.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК), яка розраховує індекси фондового ринку в 62 країнах, обчислює три види індексів: IFC Frontier, IFC Global, IFC Investable. Україна увійшла до індексу IFC Frontier, головною умовою входу до якого є наявність „пристойного” переліку підприємств, які відповідають певним вимогам щодо капіталізації, ліквідності й прибутковості.

Внесення України до індексу МФК слід розглядати як значне досягнення, хоча це лише перший крок назустріч іноземним інституційним інвесторам.

Джерела:

  1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
  2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
  3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
  4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
  5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
  6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
  7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
  8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.