Біржові індекси

Біржові індекси – це показники, які характеризують рівень або динаміку цін на активи, що є об’єктами біржової торгівлі, станом на певний момент часу. Вперше вони виникли на фондовому ринку і на цьому ж ринку одержали найбільше практичне застосування.

Індекси можуть бути галузевими, регіональними, зведеними і глобальними. Їх використовують у таких напрямках: індекс як індикатор стану економіки; індекс як індикатор та інструмент аналізу і прогнозування кон’юнктури ринку ЦП; індекс як основа для інструментів хеджування на ринку ф’ючерсних та опціонних контрактів.

Основними характеристиками індексів є: базисне значення; база; вид зважування; метод усереднення. Зважування може проводитись за ринковою вартістю акцій або за ринковою капіталізацією корпорацій, що входять до індексу.

В основу розрахунку всіх індексів покладено методику визначення трьох величин: простого середньоарифметичного або середньогеометричного; середньозваженого арифметичного; середньоарифметичного цін на акції компаній. Індекси поділяють на дві групи: індекси з ціновим зваженням; індекси з ринковим зваженням.

Історично першим і найбільш відомим є індекс Доу-Джонса (США). Сьогодні існує система таких індексів: промисловий, транспортний, комунальний та комплексний. Найбільш відомий з них – промисловий, який розраховується на основі 30 найбільших промислових компаній.

На початку 1997 року з’явились українські фондові індекси. Найбільш відомі з них Wood-15, КАС-20, InekoDex та ін. Поштовхом для зростання в Україну інвестицій, особливо іноземних, є те, що вона вже входить до міжнародного фондового індексу IFC Frontier.

Джерела:

  1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
  2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
  3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
  4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
  5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
  6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
  7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
  8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.