Біржа та її функції

Біржа – це оптовий ринок, юридично оформлений у вигляді організації торговців.

Історія свідчить, що поняття біржі з часом змінюється. Впровадження електронних форм торгівлі призводить до того, що поняття «місце для торгівлі» втрачає своє значення, оскільки торгувати можна, знаходячись на своєму робочому місці, а не в торговому залі біржі. Оптовий характер ринку, як обов’язкова риса, теж видозмінюється, оскільки з’являється можливість через електронні мережі торгувати будь-якими кількостями активу і не має ніякого значення розмір партії товару. Крім цього, сучасні електронні автоматичні системи пошуку придатного покупця чи продавця дозволяють обійтись без послуг біржових посередників, які зводять на біржі продавців і покупців між собою.

Основними функціями біржі є:

 1. Організація біржових зборів для проведення гласних публічних торгів. Вона включає:
  • організацію біржових торгів;
  • розробку правил біржової торгівлі;
  • матеріально-технічне забезпечення торгів;
  • навчання персоналу біржі;
  • розробку кваліфікаційних вимог до учасників торгів.
 2. Розробка біржових контрактів. Ця функція включає:
  • стандартизацію вимог до якісних характеристик товару;
  • стандартизацію розмірів партій активу, який лежить в основі контракту;
  • БдшЮвироблення однакових вимог до розрахунків за біржовими угодами.
 3. Біржовий арбітраж, або вирішення спорів, які виникають по укладеним біржовим угодам у ході біржових торгів. З одного боку, арбітраж виступає як міра виявлення торговців, які намагаються діяти шляхом обману, шахрайства, а з іншого – як спосіб улагодження помилок, які виникають у ході торгів з різних причин.
 4. Ціннісна функція біржі має два аспекти:
  • виявлення і регулювання біржових цін. Біржова ціна встановлюється в процесі її котирування, тобто фіксування на біржі протягом кожного дня її роботи. Концентрація попиту та пропозиції на біржі, укладення великої кількості угод виключають вплив неринкових факторів на ціну і роблять її максимально наближеною до реального попиту і пропозиції;
  • ціноутворююча і цінопрогнозуюча функції. Масовий характер біржових угод і їхні величезні масштаби перетворюють біржові ціни в представницькі ринкові ціни на біржові товари, які звичайно лежать в основі утворення цін на багато інших товарів. Тому біржові ціни виконують функцію ціноутворення.

  На біржі торгують товарами (контрактами) з постачанням через кілька місяців після дати укладення угоди. Тим самим відбувається процес щоденного прогнозування цін на майбутні дати постачання товару, тобто відбувається реальне цінопрогнозування і не тільки на біржові товари, але і на всі ті активи, які засновані на цих біржових товарах.

  Функція хеджування або біржове страхування учасників біржової торгівлі від несприятливих для них коливань цін. Функція хеджування ґрунтується на використанні механізму біржової торгівлі ф’ючерсними контрактами. Суть цієї функції полягає в тому, що торговець-хеджер (той, хто страхується) повинен стати одночасно і продавцем товару, і його покупцем.

  У цьому випадку будь-яка зміна ціни товару нейтралізується, оскільки виграш продавця є одночасно програшем покупця і навпаки. Виробники товару хеджуються, як правило, від зниження цін на їхню продукцію, а покупці – від підвищення цін на продукцію, яку вони закуповують.

 5. Спекулятивна біржова діяльність. Це комерційна форма біржової діяльності з метою одержання прибутку від гри на різниці в цінах купівлі-продажу біржових активів. Вона нерозривно пов’язана з функцією хеджування. Ризик, від якого позбавляється хеджер на біржі, приймає на себе спекулянт – будь-яка особа, компанія, котрі бажають одержати прибуток, діючи за принципом : «купити дешевше, продати дорожче».
 6. Функція гарантування виконання угод. Досягається за допомогою біржових систем клірингу і розрахунків. Для цього біржі використовують системи безготівкових розрахунків, залік взаємних вигод і зобов’язань учасників торгів, а також організують їх виконання.
 7. Інформаційна функція біржі. Всі дані про біржові ціни, компанії, що торгують на біржі, про ринкову кон’юнктуру, прогнози щодо різних ринків біржа надає до ЗМІ. Інформаційна діяльність сучасних бірж настільки значна, що до 30% своїх доходів вони одержують від продажу біржової інформації.

Джерела:

 1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
 2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
 4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
 7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.