Аналіз інформації з використанням прийомів дослідження документальних даних

Використовуючи необхідну інформацію працівники податкових органів проводять економічний аналіз на підставі якого приймається рішення проведення документальної перевірки СПД.

Успішне розкриття злочинів багато в чому залежить від своєчасного виявлення їх ознак, наукового й практичного знання природи споєння злочинів. В природі, предметах та відносинах все взаємопов’язане і передає повну частину інформації про себе іншим явищам. Ця теза є методологічним обґрунтуванням того, що в світі немає абсолютно невідомих діянь і, отже, будь яке діяння можна пізнати за прямими або опосередкованими ознаками, що залишаються у матеріальних предметах (документах), так і у свідомості окремих осіб.

Ефективність боротьби з економічними злочинами визначається тим на скільки апарат державної служби використовує можливість не тільки оперативно-розшукових заходів, але й гласних методів документування та виявлення злочинів. Ці методи можна об’єднати в три групи:

 • спеціальні методи економічного аналізу;
 • методи дослідження документів;
 • методи фактичного контролю за господарськими операціями.

Джерелами економічного аналізу є:

 • планова інформація, яка містить в різних планах, додаткових завданнях, кошторисах;
 • облікова інформація, до якої належить бухгалтерська, статистична й оперативно-технічна звітність, а також данні поточного обліку;
 • позаоблікова (періодична)інформація, яка ґрунтується на даних актів ревізій, актів та матеріалів перевірок;
 • нормативно-довідкова інформація, міститься в довідках, інструкціях, держстандартах і таке інше.

Оперативно-економічний аналіз включає кілька прийомів (елементів), які дозволяють виявити ознаки негативних сторін діяльності підприємства. До таких прийомів слід відносити:

 1. Аналіз виконання плану виробництва продукції у порівнянні з аналізом виконання плану і їх реалізації. В основу цього аналізу покладений принцип відповідності даних, що характеризують виконання плану виробництва продукції і її реалізацію. Порушення цього принципу необхідно розглядати як ознаку вчинення корисливих правопорушень. Причини не виконання можуть бути різні: помилки в обліку, приписки у виконанні плану виробництва, реалізації продукції не державі на підставі держзамовлення, а стороннім замовникам за вищими (нижчими) цінами «на відповідних умовах» (вугільна промисловість тощо) і таке інше.
 2. Аналіз витрат сировини і матеріалів на виробництво продукції з урахуванням передбачених норм. Даний прийом економічного аналізу дозволяє виявити ознаки можливих відхилень від нормального технологічного процесу, створення не облічених лишків як сировини, так і готової продукції. Технологічний процес виготовлення продукції базується на дотриманні норм витрат сировини на одиницю продукції з урахуванням нормативів витрат продукції при виробництві та нормативів одержання відходів при виробництві. Для виявлення ознак порушень, учинених шляхом виготовлення і збуту не обліченої продукції, достатньо порівняти такі економічні показники, як: виконання плану виробництва продукції, витрати матеріалів, сировини та електроенергії на одиницю продукції у порівнянні з нормативами.
 3. Аналіз обсягу перевезень вантажів полягає у визначенні різниці між звітними обсягами перевезень вантажів і розрахунковою потужністю вантажного парку підприємства. Необхідно мати на увазі, що чим більше різниця між фактичними обсягами перевезень і розрахунковою потужністю автопарку, тим імовірнішим є вчинення корисливих правопорушень.

При застосуванні методу оперативно-економічного аналізу необхідно мати на увазі, що кількість економічних показників, які відображають господарську діяльність підприємства в різних формах обліку і звітності дуже велика. Тому необхідно відбирати тільки ті показники, які відповідають меті аналізу.

Економіко-правовий аналіз – це комплексне дослідження господарської діяльності підприємства в розрізі регламентуючих її діючих нормативних актів з метою виявлення причин злочинів та умов, які сприяють здійсненню злочинних намірів. Він ґрунтується на виявленні можливих протиріч між обліковими і техніко-економічними показниками діяльності підприємства.

Основні напрямки економіко-правового аналізу:

 • здійснення комплексних досліджень причин економічних злочинів та умов, які сприяють учиненню злочинів;
 • розробка пропозиції щодо збереження підприємств шляхом правових, організаційних і економічних заходів;
 • прогнозування злочинних проявів в економіці, тощо.

На основі економіко-правового аналізу повинні розроблятися рекомендації, щодо виявлення шляхів і способів створення лишків матеріальних цінностей і способів їх розкрадання, щодо використання доцільних методів документування, а також раціональної організації оперативного обслуговування підприємств галузі. Такі рекомендації спрямовані на наданні допомоги у виявленні різних протиріч, невідповідностей у системі показників, що характеризують діяльність підприємства.

Розслідування та доказ злочинних дій пов’язане із застосуванням спеціальних методів документальної перевірки. Використання відповідних методів дослідження облікових даних для виявлення корисливих зловживань залежить від способу маскування злочинцями цих даних при скоєні злочину.

Розкриття замаскованих злочинів здійснюється шляхом виявлення в облікових документах таких обставин:

 • протиріччя у змісті окремого документа;
 • протиріччя між даними кількох взаємопов’язаних документів;
 • відхилення облікових даних, містяться в документах, від звичайного руху майна.

Відповідно до цього методи дослідження облікових даних поділяють на три групи:

 1. Метод дослідження окремого документа.
 2. Метод дослідження кількох документів, які відображають певну господарську операцію або взаємопов’язані операції.
 3. Методи дослідження облікових даних, які відображають рух однорідного майна.

Документальний контроль. Документальна перевірка господарських операцій і процесів є одним із головних методів документального контролю. Вона здійснюється на підставі аналізу первинних документів, облікових регістрів та звітності з метою установлення законності, доцільності та достовірності господарських операцій у діяльності підприємства.

Аналіз документів може проводитися суцільним і вибірковим способом. При суцільному способі дослідження дані про всі проведені за певний період господарської операції, які відображені в первинних документах бухгалтерських реєстрах та звітах.

При вибірковому способі перевіряються та аналізуються дані про окремі господарської операції за місяць, квартал, рік. У разі встановлення корисливих правопорушень необхідно здійснювати суцільну перевірку.

Дослідження окремого документа здійснюються за допомогою таких прийомів, як перевірка документів по формі, нормативна перевірка і арифметична перевірка.

При перевірці документів по формі визначається повність і правильність заповнення реквізитів, які характеризують кількісну та якісну сторону господарської операції. Крім того, перевіряються наявність незастережних виправлень, підчисток та дописувань тексту, достовірність підписів відповідних посадових та матеріально відповідальних осіб. Ознаками підчисток документів можуть бути порушення структури паперу, жування ліній захисної сітки або штрихів тексту, розходження чорнил у записах.

Нормативна перевірка полягає в зіставленні фактичних даних з установленими нормативами, кошторисами, які містять в даному документі.

Арифметична перевірка дає можливість виявити зловживання, приховані неправильними діями.

Метод зустрічної перевірки полягає у зіставленні різних примірників документа з метою встановлення їх тотожності.

Існує багато господарських операцій, які оформлюються документами в одному примірнику, наприклад, видача готівки з каси підприємства за розхідним касовим ордером або за розрахунково-платіжною відомістю, оформлення закупівлі сільгосппродукції, закупівельною відомістю тощо. Такі операції не можуть підлягати зустрічній перевірці. Стосовно них використовується метод взаємного контролю. Цей метод полягає в зіставленні облікових даних, що містяться у різних взаємопов’язаних документах, в яких прямо або опосередковано відображається господарська операція.