Джерела і стан економічної небезпеки України на національному рівні

На початку третього тисячоліття економічна безпека України перебуває на недостатньому рівні. Постійно погіршувались показники ефективності функціонування народного господарства внаслідок старіння основного капіталу, погіршення конкурентної спроможності національної економіки, «утікання» інвестиційного капіталу за кордон, непривабливості українського ринку для іноземного капіталу, відтоку наукових і висококваліфікованих робітничих кадрів і, врешті, її тінізації й криміналізації.

Ціла низка тимчасових чинників перетворилась у постійно діючі джерела економічної небезпеки на рівні держави.

Першим і головним серед них стало політичне протистояння гілок влади. Немає більш небезпечної загрози на державному рівні для економічного життя країни, як протистояння законодавчої і виконавчої гілок влади. Взаємні протидії, відсутність ефективної правової бази складають головну небезпеку реалізації макроекономічних цілей розвитку національної економіки.

Розбалансованість економічної структури. Наступною і найбільш небезпечною загрозою економічній системі України є деформація структури суспільного виробництва відносно потреб держави та населення. Вона була закладена командно-адміністративною економічною системою Радянського Союз і її наслідки проявились в умовах спроб розбудови ринків економіки України. Ринок приймає товари і послуги, які згоден оплачувати покупець (споживач), але йому не потрібні товарі що вироблені згідно з суб'єктивних міркувань і планів «мудрих керівників.

Втрати орієнтирів розвитку технологій. Іншою складової структурної деформації економіки України є орієнтація її промислового і науково-технічного потенціалу на традиційні фабричні технології виробництва сировини, напівфабрикатів і комплектуючих виробів для 3-ланкових систем машин.

Брак стабільного економічного зростання та спад виробництва. Деформація структури економіки – це тільки зовнішня ознака більш глибокої причини небезпеки, джерело якої полягає в нездатності влади управляти економічними процесами в суспільстві. Для вирішення внутрішніх макроекономічних проблем, які пов'язані із забезпеченням зайнятості населення і його добробуту, потрібні більш високі темпи зростання і більш високій рівень інвестицій. У цьому зв'язку з цим важливим показником економічної безпеки на національному рівні є недостатній рівень інвестицій.

Зневажання розвитком малого бізнесу. Законодавча влада і уряд України до сьогодні ще не створюють належних умов для розв'язання з допомогою малого бізнесу цілої низки проблем структурної перебудови національної економіки. Про широкі можливості розвитку цієї сфери економіки говорить і власній досвід подолання господарчої розрухи у період НЕПу.

Найбільшу небезпеку для економічного розвитку України складає процес деіндустріалізації. Його характерними ознаками є руйнація науково-технічного потенціалу, старіння основного капіталу, перехід від високих до примітивних технологій тощо.

Наступною внутрішньою небезпекою є висока матеріало-, праце-, енерго- і капіталоємність виробництва, низька його якість і конкурентна спроможність. Вона позбавляє конкурентної спроможності продукти і послуги на національному і між народному ринках перед іноземними конкурентами, руйнує економіку в цілому. Конкурентна спроможність економіки країни визначається двома головними параметрами: по-перше. здатністю забезпечувати зростаючі життєві стандарти населення, підвищення його добробуту; по-друге, конкурувати на світових ринках з товарами і послугами інших держав. Падіння конкурентної спроможності України, українських фірм, окремих товарів і послуг є наслідком великої кількості причин, але в значній мірі вона визначається руйнацією науково-технічного потенціалу країни.

Дуже важливим чинником економічної небезпеки держави на усіх рівнях її організації є дестабілізація грошово-кредитної системи.

Безпосереднім джерелом небезпеки, яке пов'язано з ефективністю функціонування економіки, рівнем та якістю життя населення, є безробіття. За оцінками економістів вважається, що в періоди структурних перебудов чисельність безробітних в країнах може складати 15-20% від дієздатного населення. Практика підтверджує, що усі показники кризового стану країни перевищують негативні порогові стандарти інших раїн і показник безробіття не є винятком.

Найбільш концентрованою і суттєвою формою внутрішнє» небезпеки на національному рівні є падіння рівня та якості життя населення. Якщо природною спрямованістю функціонування економіки є задоволення потреб людини, то показники рівня і якості життя характеризують стан економічної безпеки в системі безпеки національної. Коли рівень життя, його якість погіршуються, виникає пряма загроза стабільності суспільства.

Наступною економічною небезпекою є криміналізація економіки і формування її тіньового сектору. 30-40%% ВНП тіньового сектору до офіційного рівня, руйнує офіційну економічну систему.

Дуже велику внутрішню економічну загрозу на національному рінні складає недосконалість політичних, економічних та правових інститутів формування господарчого механізму суспільства. Наприклад, недосконалість бюджетного механізму сприяє розвитку тіньового сектора економіки. Політичні і економічні перепони розвитку малому підприємництву в Україні дорого коштують українському народові. Не важко перерахувати скільки і яких проблем можна було б позбавитись в Україні згідні за допомогою економічного ефекту від його розвитку.

На стан національної економіки впливає також поведінка окремих суб'єктів економічної діяльності - юридичних і фізичних осіб – яка віддзеркалює поведінку законодавчої і виконавчої влади на національному рівні.