Учасники й предмет галузевої угоди

Галузева угода укладається на рівні галузі народного господарства. На регіональному рівні може укладатися, відповідно, регіональна угода. В окремих випадках укладаються регіонально-галузеві угоди. Суб'єктами галузевої угоди виступають:

 • професійні спілки, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладання галузевої угоди, якщо вони мають на це відповідні повноваження, які дозволяють їм погоджувати норми цих угод під час укладення колективних договорів на більшості підприємств галузі;
 • власники або уповноважені ними органи, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладання галузевої угоди, на чиїх підприємствах зайнята більшість найнятих працівників галузі;
 • органи державної виконавчої влади, які мають на це відповідні повноваження Кабінету Міністрів.

Предметом галузевої угоди можуть бути:

 • єдині для підприємств відповідної галузі території, тарифна сітка робочих і шкали співвідношень мінімальних посадових окладів по групах посад керівників, фахівців і службовців або єдина галузева тарифна сітка для всіх категорій працівників;
 • єдині для різних категорій працівників мінімальні розміри доплат і надбавок, які враховують специфіку умов праці окремих професійних груп певної галузі;
 • вимоги до організації нормування праці;
 • зобов'язання сторін з питань зайнятості і її стабілізації;
 • вимоги до умов і охорони праці;
 • система контролю за виконанням угод;
 • порядок і терміни укладання колективних договорів;
 • відповідальність сторін за невиконання угод.

Предметом галузевої угоди можуть бути й інші питання, які не суперечать законодавству й нормам генеральної угоди.

У вугільній галузі галузева угода укладається між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об’єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості. Угода набирає чинності з дня її підписання й діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди. При цьому кожна із сторін, що уклали угоду, не може протягом терміну її дії, в односторонньому порядку призупинити виконання взятих на себе зобов’язань. Угода може бути анульована, продовжена, доповнена, або змінена тільки за взаємної домовленості сторін, відповідні пропозиції можуть вноситись за ініціативою будь-якої із сторін. Угода поширюється на працівників, що працюють в умовах найму на підприємствах, в об’єднаннях, компаніях, товариствах, організаціях і установах вугільної промисловості (вугледобувних, перероблювальних, шахтовуглебудівних, вугільного машинобудування, реструктуризації підприємств галузі, вуглегеології, галузевої науки, інших підприємств виробничої та соціальної інфраструктури галузі, що належать до сфери управління Мінвуглепрому України та інших підприємств галузі, у тому числі й ті, що знаходяться у процедурі банкрутства згідно з Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», незалежно від форм власності та господарювання, на учнів, що навчаються в галузевій системі підготовки й перепідготовки кадрів, а також на непрацюючих членів профспілок-інвалідів і пенсіонерів галузі, безробітних, звільнених із підприємств галузі.

Галузева угода відображає специфіку функціонування підприємств галузі й містить перелік питань, за якими нормативно-розпорядчими документами Сторони Власників повинні погоджувати з профспілками.

 1. Введення нових форм і систем оплати праці, нових нормативів і скасування старих, установлення (зміни) тарифних ставок (окладів) і посадових окладів, систем преміювання, доплат, винагороди за вислугу років.
 2. Організація трудових відносин, укладання колективних трудових договорів.
 3. Галузеві нормативні акти з охорони праці; комплексна програма поліпшення стану безпеки й гігієни праці; галузеві положення, рекомендації, інструкції з питань охорони й гігієни праці.
 4. Реорганізація, ліквідація, перепрофілювання підприємств галузі, зміни їхньої форми власності (приватизація. корпоратизація, передавання в оренду, акціонування тощо).
 5. Тривалість додаткових відпусток.
 6. Розвиток соціальної сфери, програма розвитку шахтарських міст і селищ.
 7. Забезпечення пенсіонерів, які працюють, і інвалідів побутовим паливом.
 8. Розвиток страхування, страхової медицини, додаткового соціального страхування.
 9. Питання екології.
 10. Медичне обслуговування працівників галузі (підземні оздоровпункти, профілакторії, цехові служби), оздоровлення їх та членів їхніх сімей.
 11. Дотримання прав профспілкових органів та їхніх працівників.