Екологічне планування, прогнозування та програмування

Без науково обґрунтованого, належним чином проаналізованого реального передбачення заходів охорони довкілля, бажаних результатів цієї діяльності, безпосередніх змін стану природних об'єктів, охорона довкілля не буде ефективною. Саме тому серед функцій державних органів управління одне з важливих місць займає планування заходів охорони довкілля (екологічне планування).

Планування заходів по охороні довкілля і природокористування здійснюється безпосередньо шляхом складання екологічних планів, програм, прогнозів.

У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» детально не визначено поняття і зміст цих заходів. Він містить лише вказівку на необхідність розробки і прийняття державних екологічних програм (ст. 6) та короткострокового та довгострокового прогнозування змін навколишнього природного середовища (ст. 22).

На сьогодні прогнозування здійснюється, як правило, в рамках екологічного моніторингу і полягає в проведенні спеціальних досліджень, предметом яких є перспективи розвитку екосистем, передбачення можливих змін стану довкілля та окремих природних об'єктів. Такі прогнози використовуються для прийняття обґрунтованих рішень в галузі використання і охорони довкілля.

Безпосереднє планування, яке полягає в детальній розробці порядку здійснення певної діяльності, в конкретизації цієї діяльності, проводиться в рамках здійснення різних видів діяльності, пов'язаної з впливом на довкілля, і на даний час комплексного характеру немає. Воно може стосуватися власне природоохоронної діяльності або включатись в рамки планування інших видів діяльності. Наприклад, при здійсненні планування і забудови територій згідно з Законом України «Про планування і забудову територій» плануються також заходи, пов'язані із належним використанням та охороною природних об'єктів.

В основному, нині екологічне планування реалізується через прийняття екологічних програм. Програмування передбачає розроблення комплексу заходів з побудовою ієрархічної системи завдань, підпорядкованих в кінцевому рахунку єдиній визначеній меті. Такою складнішою структурою, побудовою воно відрізняється від власне планування.

Екологічні програми є різновидом державних цільових програм, правові засади розроблення, затвердження та виконання яких закріплені Законом України від 18.03.2004 р. «Про державні цільові програми». Метою екологічних програм, як закріплено в статті 3 Закону «Про державні цільові програми», є здійснення загальнодержавних природоохоронних заходів, запобігання катастрофам екологічного характеру та ліквідація їх наслідків. Загальнодержавні програми охорони довкілля за поданням Кабінету Міністрів України затверджуються законом. Наприклад, Законом України від 21.09.2000 р. затверджена Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, тобто єдиної територіальної системи, яка включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні (території природно-заповідного фонду, рекреаційні, водозахисні тощо).