Ціна і ціноутворення в Internet-економіці

На практиці використовують методи ціноутворення:

  1. На основі встановленого платоспроможного попиту на цільовому сегменті ринку.
  2. Метод „собівартість плюс прибуток”.
  3. Встановлення ціни, що узгоджується з рівнем цін на ринку товарів-аналогів.

Віддзеркалює конкурентну ситуацію і, якщо правильно врахувати якість товару, дозволяє встановити ціну, яка буде відповідати цілям підприємства.

Обирання того, чи іншого методу ціноутворення залежить від великої кількості різноманітних факторів, наприклад, особливості товару (асортиментні та якісні характеристики, стадія життєвого циклу); мета, яку бажає досягти фірма на ринку завдяки ціні; фінансова і галузева специфіка фірми та ін. В залежності від ситуації одні фактори основні щодо встановлення ціни, а інші враховують лише як обмеження.

Альтернативні методи ціноутворення:

  • визначення цін на основи витрат;
  • визначення цін з орієнтацією на попит;
  • визначення цін з орієнтацією на конкуренцію.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.