Економічні зв'язки

Економічні зв'язки – взаємообумовленість існування економічних явищ і процесів та властивих їм економічних законів і суперечностей, розділених у просторі й часі. У гносеологічному аспекті економічні зв’язки виражають взаємообумовленість різних підсистем діалектичного методу дослідження (філософських та загальнонаукових принципів, законів діалектики, категорій діалектики, законів і категорій економічної теорії), а також окремих елементів цих підсистем. У теоретичному аспекті економічні зв’язки виражають взаємообумовленість економічних законів (теоретично обґрунтованих) і категорій.

 

Економічні зв'язки розрізняють за формами детермінізму (однозначні, імовірнісні, кореляційні), за силою дії (жорсткі, корпускулярні), за спрямованістю (прямі зворотні) за характером результату (зв'язки між причиною і наслідком або зв'язки породження, зв'язки перетворення), за типом процесів, які визначають поділ зв'язків (зв'язки функціонування, зв'язки розвитку, зв'язки занепаду й переходу в більш розвинуте явище чи процес, зв'язки управління) та за іншими критеріями. Економічні зв'язки виражають сутність першого порядку (внутрішні й зовнішні зв’язки, необхідні й випадкові та ін.) другого і вищих порядків (внутрішньо необхідні зв'язки, причинно-наслідкові тощо).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.