Імітація

Імітація – створення штучної моделі або образу економічних явищ та процесів, економічної системи загалом з метою дослідження, прогнозування, планування та навчання.

Імітація в менеджменті – процес моделювання реальної ситуації та здійснення експериментів з метою пізнання можливих реальних змін ситуації.

Імітація в економіці – метод дослідження, який полягає в імітації процесу функціонування систем і об'єктів, розвитку ситуацій і процесів, дії схем і алгоритмів з метою визначення характеристик поведінки об'єкта дослідження. В разі утруднення або неможливості побудови математичних оптимізаційних моделей для проведення експериментів відтворюють, імітують за допомогою комп'ютерів перебіг процесу чи залежність зміни результатів функціонування досліджуваного об'єкта від вхідних параметрів.

Метод імітаційного моделювання реалізується у створенні програмного алгоритму процесу функціонування об'єкта дослідження чи розвитку ситуації з урахуванням обраного рівня деталізації. Водночас випробування моделі може дати лише значення певного показника за заданими значеннями умов і обмежень, тому для отримання формальних або графічних залежностей необхідні багаторазові випробування.

Основними етапами імітаційного експерименту є:

  1. постановка задачі,
  2. збирання емпіричних даних та аналіз інформації,
  3. створення або вибір моделі,
  4. експерименти з моделлю,
  5. аналіз результатів експериментів,
  6. надання результатів замовнику.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.