Інвентаризація

Інвентаризація (лат. inventarius – розпис, опис) – форма перевірки і контролю наявності, складу, стану та відповідності наявних господарських засобів даним бухгалтерського обліку на певну дату. Об'єкти інвентаризації основні та оборотні фонди, цінні папери, платіжні засоби, розрахунки та ін., мета – перевірка доцільності, економічності та правової обґрунтованості використання матеріальних ф фінансових ресурсів, дотримання фінансової дисципліни реальної вартості та якісного стану незавершеного виробництва, сировини, матеріалів і готової продукції, встановленого порядку їх збереження в процесі виробничої обробки, зберігання, транспортування, реалізації тощо.

 

Розрізняють інвентаризацію:

  • за обсягом управлінських завдань – комплексна та цільова,
  • за ступенем охоплення досліджуваних одиниць обліку – повна й часткова,
  • за особливостями організації – планова й несподівана,
  • за терміном підконтрольного періоду – періодична й поточна.

Вони здійснюються перед складанням річної звітності, за приписом судово-слідчих органів, а також у випадках надання майна державних підприємств чи установ в оренду, здійснення приватизації майна державних підприємств та перетворення державних підприємств на акціонерні товариства, зміни матеріально відповідальних осіб, встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей, пожеж або стихійного лиха тощо.

Для проведення інвентаризації створюють постійно діючі інвентаризаційні комісії у складі перших керівників та інших посадових осіб (в т.ч. головного бухгалтера). Безпосереднє здійснення і передбачає створення робочих комісій з працівників бухгалтерії та інших фахівців.

Порядок і методи проведення інвентаризації визначають з урахуванням їх цілей і особливостей об'єктів відповідно до спеціальних положень та інструкцій, затверджених Кабінетом Міністрів та Міністерством фінансів України. Вимоги цих положень та інструкцій обов'язкові для всіх підприємств, об'єднань і організацій незалежно від форм власності. Результатні фіксують у відповідних документах. Дані інвентаризації порівнюють з даними бухгалтерського обліку для виявлення їх взаємної відповідності чи невідповідності. У разі невідповідності (нестача або надлишки) ретельно вивчають причини її виникнення, вносять певні уточнення в документи бухгалтерського обліку і приймають відповідно до чинного законодавства економічні рішення щодо оприбуткування надлишків або відшкодування збитків. Під час інвентаризації виявляють і надлишкові та непотрібні підприємствам матеріали, обладнання тощо, а також готові вироби, які не мають перспективи, та ін.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.