Контролінг

Контролінг – позафункціональний інструмент управління (може застосовуватися до усіх сфер та ієрархічних рівнів управління), який завдяки цілеспрямованим збору та обробці інформації допомагає у процесі прийняття рішень та управління підприємством. Контролер дбає про достатній економічний інструментарій, який разом із системою планування та необхідного контролю допомагає досягати поставлених підприємством цілей.

Контролінг – це спроба так охопити організаційний та економічний аспекти роботи підприємства, щоб мати можливість вчасно виявити слабкі місця підприємства, вжити заходів для уникнення кризи, яка загрожує його існуванню. Вчасно настільки, що навіть за наявних відхилень від поставлених цілей важливих для підприємства показників (і не лише економічних) буде досягнуто.

Поняття «контролінг» виникло і розвивалося в ринковій економіці історично контролер починав своє існування як «контролюючий орган». Так, у XV ст. при англійському королівському дворі контролери стежили за надходженням та витрачанням грошей і товарів двору. У США в XVIII-XIX ст. контролери перебували на державній службі і повинні були забезпечити рівновагу між надходженнями та витратами держави. У приватних підприємствах контролінг виник наприкінці XIX ст. у США, поширення набув у першій половині XX ст., коли в умовах світової економічної кризи дедалі більшого значення для підприємства, націленого на досягнення успіху, набула інформація про його витрати та доходи. У Західній Німеччині концепції К контролінгу почали втілювати в життя наприкінці 60-х XX ст. у великих концернах. Бум контролерів припав на 80-ті. З осіб, які відповідають лише за бюджет підприємства, вони перетворилися на економічних творців та хранителів його успіху. Наприкінці XX ст. контролери були найбільш бажаними дефіцитними фахівцями та керівниками для підприємств. На Заході контролінг використовують і в практиці малого та середнього бізнесу, різних організацій (музеїв, релігійних общин, державних адміністрацій, спортивних товариств, спілок). Як сервісна функція менеджменту контролінг посів помітне місце середсучасних економічних концепцій управління підприємством Як засвідчує практика, завдання контролінгу – визначити для підприємства напрям, який гарантуватиме існування його у перспективі. Підприємство виживе лише за умови, що воно планомірно і контрольовано досягатиме цілей не лише у сфері капіталу, а й у таких сферах, як персонал і зовнішнє оточення підприємства. Таким чином концепція контролінгу націлює керівництво на формування і досягнення довготермінових цілей, з яких випливають і формуються оперативні, які скоординовано спрямовують роботу всіх співробітників підприємства. Для виконання поставлених завдань контролінг використовує відповідний інструментарій та методи.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.