Кодування

Кодування – це упорядковане створення умовного позначення (коду) і присвоєння його товарам або іншим об'єктам. Код – позначення об'єкта або їх множини у вигляді знака або кількох знаків згідно з прийнятим методом кодування. Порядок присвоєння коду визначається методом кодування – сукупністю правил позначення об'єктів кодування. Штрихові коди – послідовність світлих і темних паралельних смужок різної ширини (штрихів і проміжків).

 

Системи автоматичної ідентифікації товарів та інших об'єктів ґрунтуються на принципах штрихового кодування. Оптичний спосіб автоматичної ідентифікації полягає у зчитуванні та обробці інформації, закодованої символами штрихового кодування. Системи автоматичної ідентифікації об'єктів, що ґрунтуються на принципі штрихового кодування інформації, широко застосовуються в усіх галузях матеріального виробництва, транспорту, зв'язку, медицини, в бібліотечній та архівній справі, діловодстві. На початку XXI ст. у світовій економічній практиці більшість країн допускає товари до продажу на внутрішньому і зовнішньому ринку тільки за наявності у них коду, який зчитується машиною.

Найпоширенішим кодом в Європі, Австрії, Японії є штриховий код ЕАМ (European Article Numbering) – різновид відповідного американського коду UРС (Universal Produce Code). Для розробки і поширення стандартів та рекомендацій щодо використання штрихового кодування під час маркування товарів у 1977 створено Міжнародну асоціацію товарної нумерації EAN International із штаб-квартирою в Брюсселі. Відповідно до статуту EAN Int, представляти державу в цій організації може недержавне об'єднання виробників продукції й торговельних організацій. Членство в EAN Int дає право державі користуватися власною системою маркування товарів, але при цьому до неї автоматично «добудовується» код, виділений асоціацією для товарів цієї країни і зрозумілий усім членам EAN Int. Крім того, EAN Int, має право самостійно випускати фільм-шаблони, за допомогою яких наносять штрихові коди. У 1995 з метою розвитку в Україні сучасних інформаційних технологій Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу самоврядної організації – Асоціації товарної нумерації України EAN-Україна про її вступ до Міжнародної асоціації товарної нумерації EAN Int. На пропозицію Міністерства економіки України, Асоціації товарної нумерації України EAN-Україна надано повноваження представляти у встановленому порядку інтереси виробників та дистриб'юторів України в Міжнародній асоціації товарної нумерації EAN Int та інших міжнародних асоціаціях і організаціях, які діють у галузі автоматизованої ідентифікації даних і штрихового кодування. З 1994 Україна є членом Міжнародної асоціації товарної нумерації, що сприяє координації та проведенню робіт щодо впровадження штрихового кодування на її території і процесу виходу українських товарів на міжнародний ринок. Важливими проблемами є впровадження в Україні штрихового кодування, оскільки наприкінці 90-х лише 150 українських підприємств розпочали маркування продукції штрих-кодами і створення Центрального депозитарію штрихових кодів вітчизняних товарів для забезпечення органів державної виконавчої влади необхідною інформацією. Оскільки штрихове кодування є передумовою впровадження електронної системи управління товарно-грошовим обігом в Україні, назріла потреба компетентної координації співпраці всіх зацікавлених підприємств і структур.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.