Класифікація і внутрішній зміст основних видів грошових потоків підприємства

Поняття «грошовий потік» є збірним, тому що містить у своєму складі різні види потоків коштів, які формує чи виплачує суб'єкт господарювання в процесі своєї діяльності. Для ефективного управління грошовими потоками доцільно всю їх множину подати у вигляді схеми або, іншими словами, систематизувати відносно певних класифікаційних ознак. Виділення таких ознак є найважливішим науковим і практичним завданням системи фінансового менеджменту.

Ми вважаємо, що в процесі наукової систематизації різних потоків коштів підприємства можна виділити такі класифікаційні ознаки і відповідні до них види грошових потоків.

А. За напрямком руху коштів виділяють такі види грошових потоків:

 • вхідний грошовий потік. Цей потік коштів забезпечує формування різних доходів і надходжень коштів на підприємство. Його величина визначає фінансові можливості суб'єкта господарювання і забезпечує реалізацію виробничих і соціальних програм суб'єкта підприємництва. Обсяг цього потоку, елементи, які його створюють, впливають на стратегію і тактику підприємства, формують систему управлінських рішень і визначають доцільність того чи іншого виду господарської діяльності;
 • вихідний грошовий потік. Цей потік коштів забезпечує виконання системи зобов'язань підприємства перед власниками, державою, партнерами по бізнесу, персоналом і т.д. Через величину цього грошового потоку можна встановити роль даного підприємства в економічній системі держави, його значення в розвитку суспільства, окремих фізичних і юридичних осіб.

Б. За масштабами здійснення господарської діяльності:

 • грошовий потік підприємства в цілому. Даний грошовий потік акумулює усі види грошових потоків підприємства й обслуговує господарський процес підприємства в цілому;
 • грошовий потік по окремих видах господарської діяльності. Цей грошовий потік характеризує процес руху коштів у залежності від виду господарської діяльності, здійснюваної підприємством;
 • грошовий потік по окремих виробничо-господарських підрозділах. Така диференціація грошового потоку пов'язана з наявністю різноманітних виробничо-господарських підрозділів у великих підприємствах. Виділення таких видів грошових потоків обумовлено специфікою управління, розподілом управлінських і фінансово-економічних повноважень між різними виробничими структурами, делегуванням відповідних повноважень центрального управлінського апарату своїм відокремленим чи невідокремленим підрозділам;
 • грошовий потік по окремих господарських операціях. Даний вид грошового потоку становить основу для управління коштами підприємства. Його слід розглядати як первинний об'єкт у системі фінансового управління коштами підприємства.

В. За видами господарської діяльності:

 • грошовий потік по операційній діяльності. Цей грошовий , потік дуже тісно пов'язаний із вхідним і вихідним грошовими потоками. При цьому він характеризує надходження коштів у результаті здійснення основної й іншої операційної діяльності, а також платежі постачальникам за сировину і матеріали, комплектуючі вироби і напівфабрикати; платежі стороннім організаціям за різні види робіт і послуг; виплату заробітної плати й інших платежів працівникам підприємства; виплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів у бюджети відповідного рівня і в позабюджетні фонди; інші платежі, пов'язані зі здійсненням операційної діяльності;
 • грошовий потік по інвестиційній діяльності. Цей грошовий потік характеризує надходження коштів і відповідні платежі, пов'язані з реальним і фінансовим інвестуванням;
 • грошовий потік по фінансовій діяльності. Він характеризує надходження і виплати коштів, пов'язані із залученням акціонерного чи пайового капіталу, одержанням або поверненням довгострокових і короткострокових кредитів та позик, виплату дивідендів і процентів власникам капіталу та інші грошові потоки, які пов'язані зі здійсненням зовнішнього фінансування господарської діяльності;
 • грошовий потік від інших господарських операцій. Такий грошовий потік утворюється в результаті діяльності, пов'язаної з виконанням рішень судових органів або у надзвичайних умовах.

Г. За періодом надходження і вибуття:

 • грошовий потік поточного періоду. Він характеризує кошти підприємства, приведені за вартістю до даного моменту часу. Для приведення коштів підприємства за вартістю до поточного періоду здійснюється дисконтування грошових потоків підприємства;
 • грошовий потік майбутнього періоду. Він характеризує кошти підприємства, приведені за вартістю до майбутнього часу.

Ґ. За безперервністю здійснення:

 • регулярний грошовий потік. Він характеризує потік надходжень або вибуття коштів підприємства, які у розглянутому періоді часу здійснюються постійно;
 • дискретний грошовий потік. Він характеризує потік надходжень або вибуття коштів підприємства, пов'язаний з окремими чи одиничними господарськими операціями, які не повторюються постійно.

Д. За рівномірністю здійснення:

 • грошовий потік з рівними інтервалами. Такий грошовий потік підприємства можна розглядати як ануїтет, тобто фінансову операцію, яка здійснюється постійно з рівними проміжками часу;
 • грошовий потік з нерівними інтервалами. Такий грошовий потік характерний для більшості видів надходжень чи вибуття коштів підприємства.

Е. За економічною значимістю:

 • грошовий потік, який збільшує прибуток підприємства. Він характеризує процес формування фінансових результатів підприємства. При цьому найбільше значення має той грошовий потік по видах господарських операцій, який сприяє формуванню більшого обсягу чистого прибутку підприємства;
 • грошовий потік, який зменшує прибуток підприємства. Це грошовий потік, що характеризує вибуття коштів у результаті здійснення системи обов'язкових платежів і витрати коштів.