Цілі і завдання управління грошовими потоками на виробничо-торговому підприємстві

Будь-яке підприємство в процесі здійснення управління коштами ставить перед собою поточні і довгострокові цілі, які знаходять своє втілення в конкретних завданнях, розв'язуваних фінансово-обліковими службами.

Основною метою управління грошовими потоками виробничо-торгового підприємства є забезпечення синхронізації здійснення надходження і вибуття коштів, а також перевищення вхідного грошового потоку над вихідним, що дозволяє досягти необхідної фінансової стійкості і формувати відповідну суму чистого прибутку в процесі господарської діяльності.

Виходячи з основної мети управління грошовими потоками, фінансові служби виробничо-торгового підприємства вирішують такі завдання:

  • формувати вхідний і вихідний грошові потоки так, щоб величина коштів, які надходять, була більша величини коштів, які вибувають;
  • у процесі господарювання кошти повинні надходити і витрачатися так, щоб якомога менше використовувати позики і кредити;
  • основний обсяг грошового потоку повинен бути забезпечений за рахунок здійснення основної операційної діяльності;
  • витрата коштів повинна здійснюватися відповідно до розробленого фінансового плану і платіжного календаря;
  • у процесі господарювання повинна забезпечуватися максимально швидка оборотність коштів;
  • необхідно забезпечити цільове використання коштів;
  • керуючи грошовими потоками, фінансові служби повинні вирішувати питання, пов'язані з оптимізацією грошових потоків, виходячи із загальної мети управління господарською діяльністю.

Вирішуючи вказані завдання, підприємство досягає основної мети управління коштами. При цьому необхідно розуміти, що управляти – це впливати на об'єкт управління, використовуючи всі доступні для управлінських служб прийоми і методи. Істотне значення має формування певного порядку здійснення руху коштів. Це досягається за рахунок чітко сформованих етапів прийняття управлінських рішень щодо організації грошових потоків.