Основні принципи управління грошовими потоками на підприємстві

Управління грошовими потоками підприємства є складовою частиною загальної системи фінансового управління. Тому можна з досить великою імовірністю стверджувати, що принципи, які характерні для всієї системи фінансового управління, також застосовні і для управління грошовими потоками. Разом з тим управління грошовими потоками має і свої специфічні принципи.

  1. Принцип єдності прийнятих управлінських рішень. Суть цього принципу полягає в тому, що в системі фінансового управління підприємством управління грошовими потоками є складовою частиною. Тому прийняті рішення щодо вхідних і вихідних грошових потоків підприємства повинні бути чітко узгоджені із загальними підходами щодо керування формуванням і використанням як фінансових, так і матеріальних ресурсів підприємства. Єдині управлінські рішення означають, що вони стосуються всієї системи фінансової діяльності підприємства в широкому розумінні цього процесу.
  2. Принцип вірогідності і своєчасності оцінки грошових потоків. Цей принцип означає, що в процесі одержання необхідної інформації про стан вхідного і вихідного грошових потоків повинно забезпечуватися одержання достовірної інформації. Це можна забезпечити тільки на основі уніфікації статистичної, фінансової й управлінської звітності підприємств, відповідальності керівництва підприємств за вірогідність формованих показників статистичної і фінансової звітності, скасування на державному рівні не обґрунтованих «таємниць» в галузі фінансової інформації. Своєчасність оцінки грошових потоків означає постійну необхідність проведення розрахунків з приведення грошових потоків до поточної чи майбутньої вартості з метою порівнянності і прийняття правильних управлінських рішень.
  3. Принцип забезпечення взаємозв'язку з цілями і завданнями фінансового управління. Цей принцип передбачає, що, формуючи цілі і завдання фінансового управління підприємством, необхідно забезпечити взаємозв'язок з можливими рішеннями в галузі управління грошовими потоками. Узгоджуючи фінансові рішення, можна уникнути зайвих витрат, стабілізувати або усталити фінансове становище підприємства, забезпечити формування додаткового чистого прибутку.
  4. Принцип забезпечення ефективності руху коштів. Суть цього принципу полягає в тому, що грошові потоки підприємства характеризуються своєю нерівномірністю по окремих тимчасових інтервалах, що призводить до формування значних обсягів вільних коштів в одні періоди і недостатності коштів в інші періоди. Ефективно управляючи грошовими потоками, можна забезпечити раціональне розміщення коштів у період їхньої надлишковості, використовуючи для цього різні фінансові інструменти, тобто цінні папери, депозитні рахунки і т.д. У той же час у період недостачі коштів можна використовувати позики і кредити так, щоб максимально скоротити витрати підприємства і забезпечити формування додаткового надходження коштів на підприємство.

Розглянуті принципи дозволяють організувати процес управління грошовими потоками на виробничо-торговому підприємстві. При цьому істотне значення мають цілі і завдання управління грошовими потоками, а також конкретні етапи здійснення руху коштів.