Етапи організації управління грошовими потоками

Організація управління грошовими потоками передбачає послідовне здійснення таких етапів.

А. Облік грошових потоків підприємства і підготовка необхідної фінансової звітності. Цей етап організації управління грошовими потоками виробничо-торгового підприємства реалізується, як правило, обліковою службою.

Основною метою цього етапу є підготовка необхідної інформації для діяльності фінансових менеджерів. У процесі реалізації цього етапу формується відповідна фінансова звітність. При цьому на основі міжнародних стандартів обліку і сформованої практики для підготовки фінансової звітності про рух коштів використовуються два основних методи – непрямий і прямий. Ці методи відрізняються повнотою надання даних про величину і види грошових потоків виробничо-торгового підприємства, вихідною інформацією для розробки фінансової звітності й іншими параметрами.

Розглянемо сутність кожного з названих методів.

Непрямий метод дозволяє одержувати дані, які характеризують так званий чистий грошовий потік підприємства у звітному періоді. Основними джерелами інформації для розробки фінансової звітності про рух коштів цим методом є звітний бухгалтерський баланс і звіт про фінансові результати і їх використання. Як правило, визначення чистого грошового потоку непрямим методом здійснюється по видах господарської діяльності і по підприємству в цілому.

Прямий метод дозволяє одержати дані не тільки про чистий грошовий потік, а й також про валовий грошовий потік підприємства. Прямий метод покликаний відображати весь обсяг надходжень і витрати коштів у розрізі окремих видів господарської діяльності. Основні розбіжності прямого і непрямого методів виявляються тільки при визначенні грошового потоку по операційній діяльності. При використанні прямого методу дані для розрахунків беруть безпосередньо з облікових документів, які відбивають надходження і вибуття коштів. Даний метод досить трудомісткий, тому його застосування вимагає обов'язкового використання комп'ютерної техніки і відповідних програм ведення бухгалтерського обліку. Тільки в такому випадку можна забезпечити істотну продуктивність при визначенні грошового потоку по всіх видах господарської діяльності, але особливо по операційній діяльності.

Вибір того чи іншого методу визначення грошового потоку підприємство здійснює самостійно, хоча прямий метод кращий, тому що дозволяє одержати точнішу інформацію про формування вхідного і вихідного грошових потоків, розрахувати як валовий, так і чистий грошовий потоки.

Б. Аналіз вхідного і вихідного грошових потоків у попередньому у періоді. Виконання цього етапу очевидне, тому що необхідно одержати відповідні дані про стан грошового потоку підприємства в попередньому періоді і визначити конкретні заходи на майбутнє. У процесі проведення аналізу вхідного і вихідного грошових потоків підприємства встановлюється, наскільки збалансовані вхідний і вихідний грошові потоки за обсягом і часом. У цьому питанні в більшості підприємств виникають істотні проблеми. Як правило, якщо потоки і збалансовані за обсягом, то дуже часто вони не збалансовані за часом. У результаті надходження коштів значно запізнюється, а період виплати обов'язкових платежів уже настав. Розрив між надходженням і вибуттям коштів є однією з найсерйозніших проблем у системі грошових потоків підприємства. Вирішення цієї проблеми викликає необхідність оптимізації грошових потоків підприємства не тільки по обсягу, а також і за часом надходження і вибуття. Однак з огляду на те, Що практично всі підприємства знаходяться приблизно в однакових умовах щодо здійснення обов'язкових платежів, а надходження коштів залежить від багатьох факторів, у т.ч. таких, якими досить складно управляти, певна частина підприємств постійно потрапляє в «зону» абсолютної відсутності коштів.

Аналіз грошових потоків проводиться в цілому по підприємству, у розрізі окремих видів господарської діяльності по окремих структурних підрозділах чи центрах відповідальності, якщо такі є в суб'єкта господарювання.

Порядок проведення аналізу вхідного і вихідного грошового потоків такий. Спочатку аналізується динаміка формування вхідного грошового потоку по окремих джерелах, видах господарської діяльності, структурних підрозділах. При цьому встановлюються темпи приросту вхідного потоку в порівнянні з попередніми періодами, аналізується структура вхідного грошового потоку. Потім робиться аналіз вихідного грошового потоку за всіма основними напрямками вибуття коштів і визначається структура вихідного грошового потоку. Проводиться порівняння структури й обсягів грошового потоку звітного періоду з минулим періодом. Виконуючи аналіз вхідного і вихідного грошових потоків, доцільно оцінити як рух коштів вплинув на виробничо-збутову діяльність підприємства в цілому і його структурні підрозділи, чи змінилися обсяги і структура капіталу й активів підприємства, які зміни відбулися в діяльності персоналу суб'єкта господарювання, чи присутні істотні переміщення в його якісному складі і кількості. Потім у процесі аналізу необхідно порівняти вхідний і вихідний грошові потоки та проаналізувати динаміку чистого грошового потоку, визначається значення чистого прибутку підприємства у формуванні чистого грошового потоку, встановлюється достатність амортизаційних відрахувань для відтворення основного капіталу підприємства, напрямку використання чистого прибутку й амортизаційних відрахувань.

У процесі аналізу вхідного і вихідного грошового потоку підприємства Ї.А. Бланк рекомендує визначати такий показник, як коефіцієнт достатності чистого грошового потоку.

В. Оптимізація грошових потоків підприємства. Вона спрямована на підвищення ефективності управління грошовими потоками підприємства. У процесі оптимізації грошових потоків вирішуються завдання, пов'язані з виявленням резервів, які дозволяють: по-перше, знизити залежність суб'єкта господарювання від зовнішніх джерел коштів, по-друге, забезпечити збалансованість вхідних і вихідних грошових потоків як за обсягом, так і за періодом; по-третє, підвищити величину чистого грошового потоку підприємства.

Г. Планування грошових потоків підприємства, за видами господарської діяльності. Здійснення такого планування не може бути досить точним у зв'язку з невизначеністю багатьох вихідних параметрів. Тому на практиці рекомендується здійснювати не стільки планування, скільки прогнозування вхідних і вихідних грошових потоків по кожному напрямку чи виду господарської діяльності. При цьому прогнозування грошових потоків за видами діяльності найкраще здійснювати на багатоваріантній основі. У цьому випадку буде можливість вибрати кращий варіант при зміні тих чи інших вихідних параметрів.

Д. Організація ефективного контролю за здійсненням грошових потоків підприємства. Такий контроль дуже важливий у процесі управління грошовими потоками. Він дозволяє вчасно виявити відхилення від заданих параметрів, установити причини відхилень і розробити відповідні схеми поведінки в тих чи інших умовах діяльності підприємства.

Для ефективного управління грошовими потоками необхідна відповідна інформація, яка може бути отримана з різних джерел, але насамперед за рахунок даних фінансової звітності підприємства.

Основними джерелами інформації для управління грошовими потоками є:

  • форма №2 «Звіт про фінансові результати»;
  • форма №3 «Звіт про рух коштів»;
  • матеріали управлінського обліку, у т.ч. дані про рух коштів по рахунках підприємства; дані касової книги і т.д.

Повне і своєчасне заповнення бухгалтерських документів про рух коштів забезпечує більш точний і всебічний аналіз грошових потоків підприємства.

Для внутрішнього аналізу грошових потоків підприємство може використовувати значно більше інформації, у т.ч. і такої, яка є абсолютно конфіденційною. У результаті менеджери підприємства одержують точніші параметри руху коштів, ніж зовнішні користувачі.