Основні етапи управління операційними необоротними активами підприємства

Метою фінансового менеджменту є забезпечення своєчасного відновлення операційних необоротних активів і підвищення ефективності їх використання.

З урахуванням поставленої мети процес управління необоротними активами на підприємстві, як вважає І.А. Бланк, повинен здійснюватися на основі таких етапів:

Етап 1. Аналіз операційних необоротних активів підприємства в попередньому періоді.

Даний аналіз проводиться з метою вивчення динаміки їхнього загального обсягу і складу, ступеня придатності, інтенсивності використання.

Даний етап поділяється на такі стадії:

 1. Перша стадія аналізу розглядає динаміку загального обсягу операційних необоротних активів підприємства (темпи їхнього зростання у порівнянні з темпами зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, обсягу операційних оборотних активів, а також загальної суми необоротних активів).
 2. Друга стадія полягає у вивченні складу операційних необоротних активів підприємства, динаміки їхньої структури (розглядається співвідношення основних коштів і нематеріальних активів; у складі виробничих основних коштів аналізується питома вага рухомих і нерухомих видів; у складі нематеріальних активів розглядаються окремі їхні види).
 3. Третя стадія аналізу оцінює стан використовуваних підприємством операційних необоротних активів за ступенем їхньої зношеності. При даній оцінці використовують такі показники:
  • коефіцієнт зносу основних коштів;
  • коефіцієнт придатності основних коштів;
  • коефіцієнт амортизації нематеріальних активів;
  • коефіцієнт придатності нематеріальних активів;
  • зведений коефіцієнт придатності операційних необоротних активів, використовуваних підприємством.
 4. Четверта стадія аналізу – визначення періоду обороту використовуваних підприємством операційних необоротних активів.
 5. П'ята стадія – вивчення інтенсивності відновлення операційних необоротних активів у попередньому періоді. На даній стадії використовуються такі показники:
  • коефіцієнт вибуття операційних необоротних активів;
  • коефіцієнт впровадження нових операційних необоротних активів;
  • коефіцієнт відновлення операційних необоротних активів;
  • швидкість відновлення операційних необоротних активів.
 6. Шоста стадія аналізу – оцінка рівня ефективності використання операційних необоротних активів у звітному періоді. У ході оцінки використовуються такі показники:
  • коефіцієнт рентабельності операційних необоротних активів;
  • коефіцієнт продуктивності операційних необоротних активів;
  • коефіцієнт виробничої ємності операційних необоротних активів.

Етап 2. Оптимізація загального обсягу і складу операційних необоротних активів підприємства.

Даний етап здійснюється з урахуванням розкритих у процесі аналізу можливих резервів підвищення виробничого використання операційних необоротних активів у майбутньому періоді. До резервів відносяться:

 • підвищення продуктивного використання операційних необоротних активів у часі;
 • підвищення продуктивного використання операційних необоротних активів за потужністю.

Але в процесі оптимізації загального обсягу операційних необоротних активів з їхнього складу виключають ті види, які не беруть участі у виробничому процесі.

Етап 3. Забезпечення правильного нарахування амортизації операційних необоротних активів.

Об'єктами виступають:

 • операційні основні кошти;
 • амортизовані види операційних нематеріальних активів. Амортизація нараховується протягом терміну корисного використання активу, який встановлює підприємство.

Визначаючи термін корисного використання необхідно враховувати:

 • очікуване використання активу підприємством з урахуванням його потужності і продуктивності, а також іншого корисного ефекту;
 • передбачуваний фізичний і моральний знос;
 • правові обмеження за термінами використання окремих видів активів;
 • інші фактори, які відображають специфіку експлуатації активів в операційному процесі.

Головну роль у забезпеченні нарахування амортизації необоротних активів відіграють використовувані методи амортизації при розробці політики формування фінансових ресурсів для відновлення цих активів.

Етап 4. Забезпечення своєчасного відновлення операційних необоротних активів підприємства.

На підприємстві визначається необхідний рівень інтенсивності відновлення визначених груп операційних необоротних активів; розраховується загальний обсяг активів, які підлягають відновленню в майбутньому періоді; встановлюються основні форми і вартість відновлення різних груп активів.

Етап 5. Забезпечення ефективного використання операційних необоротних активів підприємства.

Забезпечення полягає в розробці системи заходів, спрямованих на підвищення коефіцієнтів рентабельності і виробничої віддачі операційних необоротних активів.

Використовуючи ці показники, необхідно звернути увагу на два основних моменти, які забезпечують об'єктивність оцінки розроблювальних заходів.

Перший полягає в тому, що: при оцінці завжди повинна використовуватися відновна вартість операційних необоротних активів на момент проведення оцінки.

Другий полягає в тому, що при оцінці слід використовувати залишкову вартість операційних необоротних активів, оскільки вони втрачають велику частину від своєї продуктивності.

Звідси можна зробити висновок: заходи щодо забезпечення підвищення ефективності використання операційних необоротних активів можна розглядати як заходи щодо скорочення потреби в обсязі їх фінансування і підвищення темпів економічного розвитку підприємства за рахунок раціонального використання власних фінансових ресурсів.

Етап 6. Вибір форм і оптимізація структури джерел фінансування операційних необоротних активів.

Відновлення і приріст операційних необоротних активів обов'язково повинні фінансуватися за рахунок власного капіталу і (або) довгострокового позикового капіталу чи змішаного фінансування.