Матеріальні ресурси підприємства

Як відомо, засоби виробництва при всіх громадських формаціях поділяються на засоби праці і предмети праці.

Засоби праці – це матеріальні елементи, за допомогою яких людина впливає на предмети праці. До них відносяться всі пристрої, необхідні для створення матеріальних умов, які забезпечують можливість здійснення процесу виробництва – це будівлі, в яких здійснюється процес виробництва, допоміжні споруди і пристрої, що обслуговують виробництво і т.д.

З усіх засобів праці вирішальна роль належить знаряддям виробництва, які складаються з робочих машин, тобто верстатів, апаратів, механізмів, пристроїв та інструментів, котрі безпосередньо виконують функції обробки і механічні зміни оброблюваної речовини. Засобами праці є також пристрої для виробництва і транспортування різних видів енергії, для транспортування і переміщення сировини, матеріалів і напівфабрикатів, устаткування для їхнього збереження, вимірювальні прилади й інструменти.

Інша частина засобів виробництва – це предмети праці.

Предмети праці – матеріальні елементи, оброблювані людиною в процесі матеріального виробництва. Вони повністю споживаються в кожному виробничому циклі, повністю переносять свою вартість на готову продукцію, змінюють чи втрачають свої споживчі властивості в процесі виробництва і вимагають постійного поповнення (відтворення) у натуральній формі.

Матеріальні ресурси підприємства утворюють основні, допоміжні матеріали, одержувані зі сторони і паливо.

Найбільшу частку матеріальних ресурсів підприємства становлять основні матеріали. До них належать предмети праці, які йдуть на виготовлення продукції и утворюють основний її зміст.

До допоміжної відносяться матеріали, які споживаються в процесі обслуговування виробництва або додаються до основних матеріалів з метою зміни їхнього зовнішнього вигляду і деяких інших властивостей. На відміну від основних матеріалів, вони не утворюють основного змісту виготовленого продукту, а лише сприяють виконанню технологічного процесу й утворенню продукту.

У залежності від характеру участі у виробничому процесі їх можна поділити на такі групи:

  1. Матеріали, які приєднуються в процесі праці до основних матеріалів, щоб внести в них суттєву зміну.
  2. Матеріали, які сприяють виконанню технологічного процесу і виготовленню продукту.
  3. Матеріали, необхідні для нормального функціонування засобів праці.
  4. Матеріали для одержання теплової й електричної енергії, необхідної для технологічного процесу.
  5. Матеріали, необхідні для створення нормальної обстановки праці і належних санітарно-гігієнічних умов праці.
  6. Матеріали для упакування готової продукції.

Управління матеріальними ресурсами передбачає вирішення таких питань, як нормування витрат матеріалів і визначення потреби в них для виробничої діяльності підприємства, нормування запасів предметів постачання і витрат на їх утримання, облік і контроль матеріальних ресурсів у процесі їхнього збереження і споживання.