Поняття, ознаки та принципи господарського законодавства

Господарське законодавство – це сукупність нормативно-правових актів, які регулюють відносини щодо безпосереднього здійснення господарської діяльності та керівництва такою діяльністю.

Ознаки господарського законодавства:

 • значна розгалуженість і наявність великої кількості нормативних актів, що зумовлено об'єктивними (динамізм і складність господарського життя, а отже, правового регулювання) та суб'єктивними (недостатня увага держави до впорядкування господарського законодавства та численні експерименти у сфері економіки, кожен із яких потребує спеціального правового регулювання) причинами;
 • перевага комплексних нормативних актів, що містять норми різних галузей права (господарського, цивільного, фінансового, трудового тощо), які стосуються одного предмета правового регулювання – підприємництва (страхування (Закон України "Про страхування"), інвестування (Закон України "Про кооперацію", господарських товариств (Закон України "Про господарські товариства"));
 • наявність значної кількості нормативних актів обмеженої сфери дії – відомчих, локальних і т. ін.;
 • наявність дореформених нормативних актів і нормативних актів, що відповідають концепції переходу України до ринкової економіки й відповідно, забезпечують розвиток ринкових відносин та їх соціальну орієнтацію.

Тимчасовими рисами, які відображають перехідний характер господарського законодавства України, є:

 1. наявність у господарському законодавстві України нормативних актів уже неіснуючої держави – СРСР (Положення про поставки продукції науково-технічного призначення і Положення про поставки товарів народного споживання, затверджені постановою Ради Міністрів СРСР № 888 віл 25.07.1988 р. та ін.);
 2. наявність у господарському законодавстві дореформених нормативних актів (вищезазначених положень про поставки й ін.) і нормативних актів, які відповідають переходу Української РСР до ринкової економіки (Закони України "Про режим іноземного інвестування" від 10.07.2003 р., "Про кооперацію" від 3.07.2003 р. та ін.);
 3. стрімкість ухвалення законодавчих актів (зміни у сфері господарювання, лобіювання політичними силами ухвалення окремих законів).

Недоліки господарського законодавства:

 1. наявність застарілих положень, прогалин;
 2. колізійні норми;
 3. надмірна кількість нормативно-правових актів.

Принципи господарського законодавства:

 1. пріоритет норм міжнародного прав над загальними нормами (господарського права: якщо міжнародним договором або міжнародною угодою встановлено інші правила, ніж ті, що містить господарське законодавство України, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди;
 2. наданим нормам міжнародних (економічних) договорів статусу національного законодавства України, тобто укладені й належно ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід'ємну частину національного законодавства України та застосовуються в порядку. передбаченому дія норм національного законодавства;
 3. поєднання господарського законодавства України з комерційним правом інших країн: якщо у сторін зовнішньоекономічних договорів є право вибирати право країни, яким визначаються права та обов'язки сторін, і якщо відсутня згода сторін щодо застосування права, діє право країни місцезнаходження сторони – виконавця договору (принцип місця).

Джерело – глава з навчального посібника:

Тісунова В.М, Бондарчук А.В. Господарське право: Навчальний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 584 с.