Сутність і форми інвестицій

Динамічний розвиток економіки значною мірою обумовлений ефективністю вкладення інвестицій.

Термін інвестиції утворений від латинського слова, яке означає вкладати.

Існують різні погляди на визначення поняття «інвестиції», що обумовлено різноманіттям підходів до розуміння їх економічної сутності.

У вітчизняній економічній літературі до 80-х років термін «інвестиції» не використовувався. Основним поняттям у той період були капітальні вкладення.

У наступні періоди термін «інвестиції» набув ширшого розповсюдження. При цьому інвестиції як і раніше ототожнювалися з капітальними вкладеннями.

У зарубіжній літературі інвестиції в найбільш узагальненому вигляді розглядалися як вкладення капіталу з метою його збільшення в майбутньому.

У зв'язку з ринковими перетвореннями в Україні значно змінилися і підходи до розуміння суті інвестицій.

Характерними рисами ринкового підходу до визначення економічної сутності інвестицій є:

  • зв'язок інвестицій з валовим внутрішнім продуктом економічної системи як основним джерелом їх утворення;
  • розгляд інвестицій як основи для збільшення обсягів активів (національного багатства);
  • взаємозв'язок інвестицій з результатами вкладення, який відображується у формуванні доходів у різній формі.

У зв'язку з цим економічна сутність інвестицій може бути сформульована в такому вигляді: інвестиції – вкладення економічних ресурсів у підприємницьку діяльність за рахунок використання частини вартості валового внутрішнього продукту з метою збільшення активів підприємств і формування на цій основі різноманітних доходів у формі підприємницького прибутку, дивідендів і відсотків.

Суб'єкти підприємницької діяльності можуть здійснювати інвестиції в різних формах, що пов'язано з існуванням різноманітних об'єктів інвестування.

Найчастіше в теорії інвестицій і господарській практиці виділяють дві основні форми інвестицій – реальні і фінансові інвестиції.

Реальні інвестиції – будь-які вкладення коштів у придбання чи створення (будівництво) реальних (матеріальних і нематеріальних) активів, пов'язані з виробництвом товарів, виконанням робіт і наданням послуг з одержанням в остаточному підсумку прибутку.

Фінансові інвестиції – будь-які вкладення коштів у грошові (фінансові) інструменти з метою одержання прибутку.