Управління фінансовими інвестиціями

Поряд з реальними інвестиціями в ринковій економіці одержали значне поширення і фінансові інвестиції. Значна частина індивідуальних інвесторів, особливо фізичних осіб, здійснюють саме фінансове інвестування, як більш доступне і зрозуміле по своїй суті.

Фінансові інвестиції – це вкладення коштів у фінансові інструменти, серед яких найбільшу питому вагу займають цінні папери, з метою одержання доходу у формі дивіденду чи відсотка.

Фінансовими інструментами називаються різні грошові контракти, які забезпечують збільшення фінансового активу і формування фінансових зобов'язань.

Фінансові інструменти поділяються:

 • грошові депозити в банках і небанківських фінансово-кредитних установах;
 • інструменти власного капіталу – прості і привілейовані акції;
 • інструменти позикового капіталу – облігації, векселі тощо;
 • похідні цінні папери – ф'ючерсні контракти, форвардні контракти, опціони, варанти й інші похідні цінні папери.

В умовах розвиненого ринкового господарства основними фінансовими інвестиціями є інвестиції в цінні папери. У той же час в Україні значна частина вільних коштів фізичних осіб розміщується на депозитних внесках.

Використання депозитних внесків для здійснення фінансового інвестування є традиційною схемою вкладення коштів для більшості населення на пострадянському просторі. Тому банківська система повинна виступати активним посередником між фізичними особами, як власниками вільних коштів, і їх споживачами – підприємствами усіх форм власності в реальному секторі економіки.

Разом з тим необхідно відзначити, що завдяки розвитку ринкового господарства в Україні роль цінних паперів у фінансових інвестиціях буде зростати. Тому є всі підстави трохи докладніше зупинитися на цінних паперах.

Цінні папери (ЦП) – це фінансові інструменти, які свідчать про право володіння чи право позики, визначають відносини між особою, яка їх випустила, і власником і, як правило, передбачають одержання по них визначеного доходу у формі дивіденду або відсотка, а також передачі грошових прав іншим особам.

Необхідно виділити ряд особливостей цінних паперів як фінансових інструментів:

 • цінні папери мають характер документів, що створює умови для виникнення при їхньому випуску і обігу певних відносин між емітентом і власником даного цінного папера (інвестором). Емітент бере на себе певні зобов'язання і готовий за отримані грошові або інші економічні ресурси надати інвесторам певні права, передбачені умовами випуску і діючим у даній країні господарським законодавством. У зв'язку з цим можна говорити про виникнення певних прав і обов'язків сторін;
 • цінні папери можуть мати документарну (матеріальну) і без-документарну форму. Матеріальна форма означає, що ЦП випущено на матеріальному носії, як правило, папері. Цінні папери в бездокументарній формі – це відповідний запис на електронному носії. Використання бездокументарної форми ЦП дозволяє прискорити процеси її обігу, тобто купівлі-продажу, скорочує витрати емітента на випуск цінних паперів, необхідність їхнього збереження, заміни і т.д. Однак поряд з перевагами бездокументарна форма має і певні недоліки, пов'язані з електронними системами її збереження, передачі й обробки. Є небезпека втрати інформації при виході з ладу електронних систем, злому таких систем хакерами і внесення свідомо неправильних даних, складність контролю з боку власника цінних паперів за їхньою збереженістю, обігом тощо;
 • цінні папери виступають специфічним свідченням, яке відображує обсяг, форму і час інвестування капіталу (економічних ресурсів). Фактично цінні папери відокремлюють власника капіталу (інвестора) від вкладених ним коштів і породжують зовсім нові економічні відносини між емітентом цінних паперів і їхнім власником. У зв'язку з цим інвестувати капітал у господарські об'єкти можуть одні особи, а результатами цих інвестицій можуть користуватися інші;
 • цінні папери повинні вільно обертатися на фондовому ринку. Власник цінних паперів може при необхідності перетворити цінні папери в кошти або інші матеріальні активи шляхом їхнього продажу. У результаті продажу цінних паперів інвестор може повернути собі частину чи всю суму вкладеного капіталу, а при сприятливих умовах навіть одержати певний приріст початково вкладеної суми інвестованих коштів.

Цінні папери не є грошима. їх цінність полягає в особливих правах і доходах, які вони можуть дати власнику, у тому числі при перепродажі.

Власникам цінних паперів повинен видаватися сертифікат цінного папера – документ, який засвідчує право власності на бланк цінного папера.

Відсутність цінного папера в паперовій формі, емісія і обіг замість його відповідного сертифіката на паперовому носії не означає зміну передбачених умовами випуску і законодавством обсягу прав власника ЦП та обов'язків емітента.

Цінні папери – це документально оформлені права на економічні ресурси, які інвестор вклав у конкретний суб'єкт господарювання. У зв'язку з цим цінний папір як специфічна форма відображення існування вкладених економічних ресурсів має ряд властивостей:

 • обіговість – здатність цінних паперів купуватися і продаватися на фондовому ринку або виступати самостійним платіжним інструментом, у тому числі об'єктом заставних операцій;
 • доступність для обороту – можливість виконання усіх видів угод у відповідності зі статусом даного цінного папера;
 • стандартність – наявність стандартного оформлення і змісту, операції з цінними паперами мають також стандартні процедури;
 • серійність – можливість емісії більшості ЦП однорідних серій з послідовною їх реалізацією;
 • документальність – означає, що емітент бере на себе документально оформлені зобов'язання відповідно до умов, які містяться в інформації про емісію (чи в іншому документі) відповідно до діючих в країні норм і правил;
 • регульованість і визнання державою – означає, що основна функція державних органів у цій сфері діяльності – державне правове регулювання основних правил випуску і обігу ЦП, ліцензування і контроль над діяльністю всіх учасників ринку;
 • ринковість ЦП – відображає їх особливості як унікального товару, який має свої спеціалізовані ринки з властивими для них організацією, правилами роботи, інфраструктурою, системами інформації тощо;
 • прибутковість – можливість одержання прибутку від інвестицій в цінні папери. Виступає як одна з головних спонукальних причин інвесторів вкладати кошти в цінні папери і робити з ними різні фінансові і торгові операції;
 • ліквідність ЦП – це його здатність перетворюватися в кошти за рахунок продажу з простими процедурами оформлення. Чим вища ліквідність, тим менший дохід можна одержати по цінному паперу, і навпаки;
 • ризик – характеризує сутність процесу випуску і обігу цінного папера. При операціях із ЦП необхідно пам'ятати, що ризик є невід'ємною частиною інвестицій у цінні папери. Підвищення прибутковості ЦП збільшує ризик інвестора. ЦП несуть ризик не тільки для інвестора, а також для їх емітента. При цьому ризик інвестора і ризик емітента – різні види ризику, які по-різному проявляються;
 • обов'язковість виконання – полягає в тому, що сторони, які беруть участь в операціях з ЦП, заздалегідь зобов'язуються виконувати всі умови, обговорені при випуску і продажу даних ЦП. Контроль повинна здійснювати держава або уповноважені нею організації (наприклад, фондова біржа);
 • термін існування ЦП – визначається умовами їх випуску і може бути із вказівкою конкретного терміну обігу, після якого вони погашаються і втрачають свої функції (облігації), або без вказівки конкретного терміну звертання (акції).

Крім названих властивостей цінних паперів можна виділити і такі їхні особливості.

Ринкова ціна цінного папера – це його грошова оцінка на фондовому ринку при купівлі-продажу. Ринкова ціна ЦП залежить від багатьох умов і факторів, але найбільше значення має загальний стан економіки в країні та у світі, економічні і фінансові позиції емітента даного ЦП, рівень виплачуваних дивідендів чи процентів, можливість заробити на курсовій різниці при операції купівлі-продажу цінного папера.

Величина попиту та пропозиції – визначається також декількома умовами, але насамперед обсягом випуску і обігу цінних паперів, рівнем економічного розвитку емітента, ростом дивідендів (процентів) по цінних паперах і її ринковій ціні. Істотне значення має взаємозв'язок між самим попитом та пропозицією. Відсутність пропозиції може викликати попит, і навпаки, зростання пропозиції може знизити попит на той чи інший цінний папір. При цьому формування попиту та пропозиції на цінні папери трохи відрізняється від інших товарів, що обумовлено специфічністю їхнього випуску і обігу.

Цінні папери є ефективним і гнучким інструментом інвестування вільних грошових та інших коштів юридичних і фізичних осіб. Випуск і реалізація емітентами цінних паперів дозволяють господарюючим суб'єктам забезпечити акумуляцію необхідних коштів і організувати інвестиційний процес з найбільшою вигодою для себе й інвесторів.

За допомогою цінних паперів здійснюється ефективне переміщення капіталів не тільки між окремими підприємствами, а й галузями, регіонами, країнами. Однак для забезпечення ефективного фінансового інвестування необхідне здійснення ряду умов, зокрема:

 • стабільна економічна і політична обстановка в країні;
 • високий рівень розвитку ринку цінних паперів, його правова захищеність;
 • високий рівень професіоналізму операторів фондового ринку;
 • економічна і фінансова стабільність основних емітентів цінних паперів;
 • ріст дивідендів і процентів по цінних паперах, збільшення ринкової вартості цінних паперів.

Разом з тим необхідно сказати, що в умовах сучасного розвитку економіки України можливості фінансового інвестування використовується ще недостатньо. Це обумовлено рядом причин, серед яких можна виділити:

 • недостатній розвиток фондового ринку;
 • фінансова нестабільність основних емітентів, яка позначається на можливості виплат дивідендів чи процентів по цінних паперах, а також невисокої курсової вартості цінних паперів на фондовому ринку (ринкова ціна менша номіналу);
 • ненадійність основних емітентів цінних паперів, правова незахищеність інвесторів, яка породжує недовіру і високий рівень ризику.

Управління фінансовими інвестиціями необхідно розглядати в контексті функціонування фондового ринку, випуску і розміщення цінних паперів.

Управління фінансовими інвестиціями – процес цілеспрямованого впливу на сукупність умов і факторів, які сприяють ефективному випуску і обігу цінних паперів на фондовому ринку для ефективного задоволення виникаючих потреб як емітентів ЦП, так і інвесторів.

Для ефективного управління фінансовими інвестиціями, як правило, інвестори формують інвестиційний портфель цінних паперів.

Інвестиційний портфель – це набір цінних паперів, що функціонує як єдиний об'єкт фінансового управління.

Основна мета формування інвестиційного портфеля – забезпечення реалізації основних завдань фінансового інвестування шляхом добору найбільш дохідних і найменш ризикованих цінних паперів.

Виходячи з основної мети фінансового інвестування, суб'єкти інвестиційного процесу будують ряд локальних цілей, серед яких можна виділити:

 • забезпечення високого рівня інвестиційного прибутку в поточному періоді;
 • збереженість і збільшення інвестиційних ресурсів у перспективі;
 • забезпечення необхідного рівня ліквідності інвестиційного портфеля;
 • доступ через придбання цінних паперів до дефіцитних видів продукції чи ресурсів, майнових і немайнових прав;
 • розширення сфери впливу, диверсифікованість діяльності, перерозподіл власності.

У залежності від обраних цілей суб'єкти господарювання можуть формувати різні типи портфелів цінних паперів.

Портфель зростання – формується з акцій і облігацій акціонерних товариств, курсова вартість яких зростає. Мета даного типу портфеля – зростання капітальної вартості портфеля з одержанням дивідендів і процентів.

Портфель доходу – орієнтований на одержання високого поточного рівня доходу – процентних і дивідендних виплат. Портфель доходу складається в основному з акцій доходу, тобто орієнтованих на високі дивіденди, а також облігацій та інших цінних паперів з високим рівнем процентів. Особливість цього типу портфеля в тому, що мета його створення – одержання певного рівня доходу, величина якого відповідала б мінімальному рівню ризику для інвестора.

Комбінований портфель – (росту і доходу) формується для запобігання можливих втрат на фондовому ринку як від падіння курсової вартості, так і низьких дивідендних чи процентних виплат. Завдяки формуванню такого інвестиційного портфеля одна частина цінних паперів, які входять до складу даного портфеля, приносить суб'єкту підприємницької діяльності зростання капітальної вартості, а інша – дохід. Втрата однієї частини може компенсуватися зростанням іншої.

«Агресивний» портфель сформований за критерієм максимізації поточного доходу незалежно від супутнього рівня інвестиційного ризику. До складу даного типу портфеля входять акції молодих (нових) акціонерних товариств, які швидко розвиваються. Інвестиції в такому портфелі є досить ризикованими, але разом з тим можуть приносити найвищий дохід. В умовах України формування такого інвестиційного портфеля досить проблематичне, тому що рівень інвестиційного ризику істотно перевищує можливий інвестиційний дохід. Тому формування «агресивного» інвестиційного портфеля в умовах економіки України не тільки ризиковане, а й, на нашу думку, практично нереальне через фінансову нестабільність таких молодих акціонерних товариств.

«Консервативний» портфель найменш ризикований. Він складається в основному з акцій і облігацій великих, добре відомих акціонерних товариств, які характеризуються хоча і невисокими, але стійкими темпами зростання курсової вартості, дивідендів і процентів. Склад портфеля залишається стабільним протягом тривалого періоду. Даний тип портфеля спрямований на збереження інвестованого капіталу. При цьому він забезпечує найвищий рівень безпеки фінансового інвестування для суб'єкта підприємницької діяльності.

«Помірний» портфель – це сполучення інвестиційних властивостей портфеля «агресивного» і «консервативного» типу. До даного типу портфеля входять поряд з надійними цінними паперами, придбаними на тривалий термін, ризиковані цінні папери, склад яких постійно оновлюється. При цьому гарантується середній приріст капіталу і помірний ступінь ризику вкладень. Інвестиційний портфель даного типу є найбільш розповсюдженим у країнах з розвинутою ринковою економікою. Як видно, до формування такого портфеля будуть прагнути також інвестори в Україні.

У процесі управління фінансовими інвестиціями розраховують ефективність вкладення коштів у цінні папери. При цьому вважається, що основним показником, який характеризує ефективність фінансового інвестування, є рівень або коефіцієнт повної кінцевої прибутковості фінансових інвестицій.