Критерії результативності роботи підприємства

До основних критеріїв результативності підприємства в сфері ЗЕД варто віднести: дієвість, економічність, якість, продуктивність, якість трудового життя, нововведення, прибутковість. Розглянемо докладно сім критеріїв результативності підприємства.

Дієвість. Одержання «потрібних» речей визначається наступними факторами:

  • вчасно (своєчасність),
  • з потрібними властивостями корисності,
  • всіх потрібних речей (кількість).

Під «речами» розуміються мета, завдання, операції й т.д.

Економічність. Задоволення особистих мотивів, успішний і необхідний особистий внесок. Економічність можна представити у вигляді відношення:

Ресурси, які випливало споживати/ Ресурси, фактично спожиті.

Дане відношення повинне бути більше 1; у противному випадку система неекономічна.

Якість. Відповідність специфікаціям (Кросбі якість визначив так «придатність для використання»), де під «специфікаціями» можна розуміти своєчасність, різні якісні ознаки, задоволеність покупця й т.п.).

Продуктивність. Продуктивність-кількість продукції виготовленої організаційною системою за певний період часу. Або кількість ресурсів, спожитих цією організаційною системою за той же період або кількість, що задовольняє вимогам якості, фактично спожитих ресурсів. Таким чином, продуктивність, по визначенню, це коефіцієнт, що являє собою відношення чисельника у вимірнику дієвості до знаменника вимірника економічності.

Якість трудового життя. Це реакція людей на умови праці й життя в організаційних системах. Часто ставлять перед собою завдання забезпечити «задоволеність» працівників, почуття безпеки, упевненості в завтрашньому дні й т.д.

Нововведення. Це творчий процес пристосування продукту, послуги, процесу, структури й т.д. до зовнішніх і внутрішніх вимог, запитам, змінам. Процес підтримки придатності продукції з погляду споживача.

Прибутковість. Міра або сукупність мір, що характеризують взаємозв'язок між фінансовими ресурсами й характером їхнього використання: прибуток на активи, прибуток на інвестиції; різні види рентабельності й т.д.

Основні функції підтримки результативності – планування, організація, керівництво, контроль і регулювання – присутні на всіх рівнях контролінгу підприємства й держави. Говорячи конкретніше, будь-який менеджер або керівник зобов'язаний контролювати результативність системи, за якої він відповідає й звітує. Далі, вони відповідають за те, щоб функція управління здійснювалася професійно, дієво й економічно. Система контролінгу, що вони проектують, розробляють, впроваджують і використовують, повинна не тільки стежити за результативністю системи, але й сигналізувати, коли, де, і, можливо, чому результативність дає збій.

Однак коли перейдемо до характеристики систем контролінгу бізнес-процесів, ви, цілком ймовірно, негайно заперечите, що їх більше на підприємстві, чим зараз потрібно. Досить згадати про системи контролю якості, контролю над витратою коштів, управління запасами, виконання контрактів і т.д. Зверніть увагу, що перераховані системи призначені для контролю певних ресурсів або результатів виробництва і вони спроектовані так, щоб реагувати на ситуації, а не управляти ними активно. Система ж контролінгу ЗЕД по суті включає: планування, контроль фактичних результатів, визначення відхилень, прийняття рішень і корекція планових показників. Говорячи мовою нейросетей, проводиться навчання економічної системи на досягнення поставлених цілей з меншими витратами.

Структура контролінгу ЗЕД підтверджує активну його роль в управлінні підприємством, тому що охоплює його основні цільові напрямки.

Джерело:

Навчальний посібник за дисципліною „Контролінг зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 4 курсу денної й заочної форм навчання) Укл.: Л.І. Рябенко, М.М. Шиков – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 204 с.