Методи психологічного дослідження

Методологічні принципи утілюються в спеціальних методах психології, за допомогою яких виявляються істотно важливі факти, закономірності і механізми психіки.

Методи, вживані в психологічному дослідженні, підрозділяють на чотири групи:

 1. Організаційні методи:
  • Порівняльний метод – (метод “поперечного зрізу”) полягає в зіставленні різних груп людей за віком, освіті, діяльності і спілкуванню (студенти і робочі).
  • Лонгитюдний метод – (метод “подовжнього зрізу”) полягає в багатократних обстеженнях одних і тих же осіб впродовж тривалого часу (студенти впродовж п'яти років навчання).
  • Комплексний метод – спосіб вивчення, при якому в дослідженні беруть участь представники різних наук, що дозволяє встановлювати зв'язки і залежності між явищами різного роду.
 2. Емпіричні методи:
  • Спостереження – навмисне сприйняття зовнішніх проявів психіки, що фіксується. Самоспостереження – спостереження людини за власними психічними явищами.
  • Експеримент – цілеспрямована зміна деяких чинників і реєстрація змін в змозі і поведінці що вивчається, відрізняється від спостереження втручанням дослідника.
  • Тест – система завдань, що дозволяють зміряти рівень розвитку певної якості (властивості) особи. Підрозділяються на тести досягнень, тести інтелекту, тести креативности.
  • Анкета – представляє опитний лист для отримання відповідей на заздалегідь складену систему питань, служить для отримання первинної соціально-психологічної інформації.
  • Социометрія – метод психологічного дослідження міжособових відносин в групі з метою визначення структури взаємин і психологічної сумісності.
  • Інтерв'ю – метод, що полягає в зборі інформації, отриманої у вигляді відповідей на поставлених, як правило, заздалегідь сформульовані, питання.
  • Бесіда – передбачає пряме або непряме отримання психологічної інформації шляхом мовного спілкування.
 3. Методи обробки даних: кількісний і якісний аналіз.
 4. Інтерпретаційні методи:
  • генетичний метод (аналіз матеріалу в плані розвитку з виділенням окремих стадій)
  • структурний метод (встановлення структурних зв'язків між характеристиками психіки).

Джерело – глава з навчального посібника:

Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.