Нормативна і учбово-матеріальна база освіти

Всі учбові заклади організовують свою роботу на основі державних стандартів. Нормативні документи регламентують найбільш важливі сторони діяльності коледжу, технікуму, інституту і ін. До основних нормативних документів, що визначають зміст, порядок і якість підготовки фахівців, відносяться:

  • Кваліфікаційна характеристика – документ для кожної спеціальності, що визначає професійне призначення фахівця, перелік знань, навиків і умінь, необхідних для успішного виконання трудових обов'язків.
  • Учбовий план регламентує зміст підготовки, послідовність вивчення дисциплін, види учбових занять по курсах і семестрах, дає уявлення про змістовне наповнення і співвідношення основних областей знань по роках навчання, додатковому часі для поглибленого вивчення або введення нових курсів, курсів по вибору і факультативів, додаткових заняттях і консультаціях, гранично можливому навантаженню на учня в тиждень.
  • Графік учбового процесу визначає календарні терміни всіх видів занять, екзаменаційних сесій, канікул, виконання дипломних робіт, виробничої практики, складання державних іспитів.
  • Типова учбова програма – це основа вирішення завдань фундаментальної і професійної підготовки фахівців. У такій програмі розкриваються роль і значення даної дисципліни в підготовці фахівців, зміст учбового матеріалу, інформаційно-методичне забезпечення.
  • Робоча учбова програма розробляється на основі типової і відбиває зміни, що відбулися, в науці і техніці.

Конкретний зміст освітнього матеріалу розкривається в підручниках і навчальних посібниках. Підручник містить – учбовий матеріал, передбачений програмою по даному предмету. Зміст освіти розкривається і в навчальних посібниках: хрестоматіях, збірках вправ, довідниках.

Учбово-матеріальна база учбового закладу припускає наявність класних кімнат, лабораторій з відповідним устаткуванням, програм, учбових планів, підручників і навчальних посібників, а також технічних засобів навчання (магнітофонів, радіоапаратури, телевізорів, кінопроекторів, відеомагнітофонів, комп'ютерів і тому подібне).

Джерело – глава з навчального посібника:

Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.