Основи організації педагогічного процесу

Педагогічний процес – процес здійснення навчання і виховання, що протікає в певних умовах. Синонімом поняття «педагогічний процес» є широко використовуваний термін учбово-виховний процес – сукупність аудиторних і позааудиторних занять, виховної роботи що проводяться педагогічним і учнівським колективами по єдиному плану. Учбово-виховний процес здійснюється через педагогічні системи. Якщо люди залучаються до спеціальної учбово-виховної діяльності, вони утворюють педагогічну систему. В даний час вся сукупність учбово-виховних установ утворює систему народної освіти. Існують великі, малі і середні педагогічні системи.

Великі педагогічні системи – сукупність установ, об'єднаних єдністю цілей, одним адміністративним центром (напр., система загальної середньої освіти).

Середні педагогічні системи – учбові заклади, що входять у великі педагогічні системи (школа, вуз, ПТУ, технікум).

Малі педагогічні системи – групи, що входять в середні педагогічні системи.

Компоненти педагогічного процесу:

 1. Змістовно-цільовий компонент – цілі, завдання і зміст педагогічного процесу.
 2. Операційно-діяльністний компонент – форми, методи діяльності педагогів і учнів.
 3. Оцінно-результативний компонент – оцінка результатів діяльності педагогів і учнів.

Внутрішньою рушійною силою педагогічного процесу є суперечність між вимогами пізнавального характеру, що висуваються, і реальними можливостями що вчаться по їх виконанню.

Закономірності педагогічного процесу:

 1. Педагогічний процес в цілому обумовлений соціально-економічними потребами суспільства, його ідеологією і політикою.
 2. Ефективність педагогічного процесу закономірно залежить від умов, в яких він протікає (матеріальних, гігієнічних, морально-психологічних, естетичних).
 3. У педагогічному процесі закономірно взаємозв'язані процеси навчання, освіти, виховання і розвитку, а також процеси виховання і самовиховання.
 4. Ефективне функціонування педагогічного процесу залежить від єдності дій всіх суб'єктів виховання (учасників діяльності).
 5. Завдання виховання залежать від вікових і індивідуальних особливостей учнів.
 6. Зміст конкретного педагогічного процесу обумовлений поставленими завданнями.
 7. Методи і засоби педагогічного процесу обумовлені його завданнями і змістом.
 8. Форми організації педагогічного процесу обумовлені його завданнями, змістом, методами і засобами навчання і виховання.
 9. Тільки цілісний облік всіх зовнішніх і внутрішніх взаємозв'язків педагогічного процесу забезпечує досягнення максимально можливих результатів навчання і виховання.

Етапи педагогічного процесу:

 1. Етап підготовки педагогічного процесу. Включає діагностику можливостей учнів. Проводиться вибір змісту, методів, засобів, форм навчання і виховання, створюються учбово-матеріальні, морально-психологічні і ін. умови, розподіляється час. Завершується розробкою плану навчання і виховання в групі на певний період.
 2. Етап організації і здійснення педагогічного процесу. У етап входять постановка і роз'яснення цілей діяльності, ухвалення що їх вчаться, реалізація вибраних методів, засобів, форм організації педагогічного процесу, забезпечення взаємодії учасників педагогічного процесу, створення сприятливих умов для педагогічного процесу.
 3. У етап аналізу результатів педагогічного процесу входять: аналіз і самоаналіз результатів освіти і виховання; виявлення виниклих відхилень результатів, аналіз і самоаналіз причин цих відхилень, проектування заходів по усуненню цих причин.

Джерело – глава з навчального посібника:

Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.