Воля

Чоловік виконають різні види діяльності, і кожен з них визначається якоюсь конкретною спонукою. Дії людини можуть бути: мимовільні і довільні. Мимовільні дії здійснюються в результаті виникнення неусвідомлюваних спонук (вчинки в стані афекту, захоплення). Довільні дії припускають усвідомлення мети.

Воля – це психічний процес свідомого управління діяльністю, що виявляється в подоланні труднощів і перешкод на шляху до поставленої мети. Подолання труднощів вимагає вольового зусилля – стану нервово-психічної напруги, що мобілізує сили людини.

Вольова діяльність складається з вольових дій, які бувають прості і складні. У простій вольовій дії виділяють наступні етапи: усвідомлення і прагнення досягти мети; усвідомлення можливостей досягнення мети; ухвалення рішення; здійснення рішення. У складній вольовій дії окрім вищеназваних етапів виникають етапи появи мотивів, що затверджують або заперечливих можливості, а також боротьба мотивів і вибір.

Вольові стани і якості особи:

  1. Цілеспрямованість – вольова властивість особи, що виявляється в підпорядкуванні людиною своєї поведінки готовності віддати всі сили і здібності для її досягнення.
  2. Рішучість виявляється в швидкому, продуманому виборі мети і способів її досягнення.
  3. Сміливість – це здатність людини долати відчуття страху і розгубленість.
  4. Наполегливість – вольове властивості особи, яка виявляється в здатності доводити до кінця ухвалені рішення, досягати поставленої мети, долаючи всякі перешкоди на шляху до неї.
  5. Витримкою, або самовладанням, називають вольову властивість особи, яка виявляється в здатності стримувати психічні і фізичні прояви, що заважають досягненню мети.
  6. Мужність – це складна якість особи, що припускає наявність не тільки сміливості, але і наполегливості, витримки, упевненості в собі, в правоті своєї справи.
  7. Ініціативність – це що відповідає часу і умовам активна і смілива гнучкість дій і вчинків людини, це вольова якість, завдяки якій людина діє творчо.
  8. Самостійність – вольова властивість особи, що виявляється в умінні за власною ініціативою ставити цілі, знаходити шляхи їх досягнення і практично виконувати ухвалені рішення.
  9. Дисциплінованість виявляється в свідомому підпорядкуванні поведінки правилам, нормам.

Джерело – глава з навчального посібника:

Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.