Основні типи учбових закладів, їх характеристика

Основним типом середньої установи освіти є середня загальноосвітня школа трьох ступенів: I – початкова; II – основна, така, що забезпечує базову освіту; ІІІ – старша школа, що забезпечує повну середню освіту.

Спеціалізована школа забезпечує поглиблене вивчення одного або декількох курсів такими, що вчаться від 6–7 до 17–18 років і від 11–12 до 17–18 років.

Гімназія – середній учбовий заклад утворення другого і третього ступеня, забезпечує загальнокультурну, науково-теоретичну, гуманітарну підготовку обдарованих і здатних дітей.

Колегіум – середня установа освіти, що забезпечує крім державного освітнього мінімуму гуманітарну, суспільно-гуманітарну, гуманітарно-наукову підготовку талановитої молоді певного регіону або всієї України. У колегіум учні зараховуються, як правило, після закінчення школи II ступеня.

Ліцей – середній учбовий заклад, що забезпечує державний загальноосвітній мінімум і що здійснює науково-практичну підготовку здатної і обдарованої учнівської молоді. Ліцей працює з учнями, які закінчили 8 класів загальноосвітньої школи (4 класи гімназії).

Відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки студентів, способів реалізації освітньо-професійних програм, соціальними функціями в системі освіти можуть діяти вищі учбові заклади таких рівнів акредитації (Акредитація учбового закладу – це офіційне визначення нею має рацію організовувати свою діяльність на рівні державних вимог і стандартів. Освітня мета акредитації полягає у визначенні можливостей учбового закладу здійснювати підготовку кадрів певного рівня кваліфікації і привласненні йому певного статусу. Основними принципами акредитації є орієнтація на передові стандарти, що постійно оновлюються, якості вищої школи; періодичність і гласність; достовірність і об'єктивність; авторитетність і незалежність. За наслідками акредитації вищому учбовому закладу надається право привласнювати випускникам кваліфікацію певного рівня і видавати диплом встановленого державою зразка): Учбові заклади I рівня акредитації (технікуми, училища і інші прирівняні до них) готують молодших фахівців на базі середньої освіти і на основі базової освіти гарантують здобування середньої освіти і привласнення кваліфікації молодшого фахівця.

Вищі учбові заклади II рівня акредитації (коледжі і інші прирівняні до них за наслідками акредитації) готують фахівців на основі повної середньої освіти з привласненням кваліфікації молодшого фахівця, бакалавра.

Вищі учбові заклади III–IV рівнів акредитації готують фахівців на основі повної середньої освіти з привласненням кваліфікації бакалавра, фахівця, магістра; на основі вищої освіти – з присудженням наукових ступенів кандидата і доктора наук в установленому порядку.

Відповідно до статусу учбового закладу його випускники отримують документи певного зразка, встановленого державою. Після закінчення базової школи, музичної, художньої і інших учбових закладів цього типу видається свідоцтво; після закінчення повної середньої загальноосвітньої школи, гімназії, ліцею, спеціалізованих шкіл – атестат; після закінчення технікумів, коледжів, інститутів, академій, університетів і інших прирівняних до них учбових закладів – диплом встановленого державою зразка.

Післядипломна освіта включає стажування, клінічну ординатуру, підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів. Його метою є поглиблення теоретичної, спеціальної підготовки фахівців, в першу чергу по профілюючих дисциплінах, ознайомлення їх з новітніми технологіями, перспективами розвитку і організації виробництва, сучасним устаткуванням, оволодіння математичними методами наукових досліджень і тому подібне Робота по післядипломному утворень проводиться по відповідно складеним освітньо-професійним програмам (стажування – за індивідуально складеною програмою, що витікає із загальних вимог по підвищенню кваліфікації), які розробляються і контролюються професійно-технічними і вищими учбовими закладами відповідного рівня акредитації. Нормативний термін навчання визначається програмою. Особи, що успішно закінчили перепідготовку, отримують документи встановленого зразка. Стажисти представляють на місце своєї роботи звіт про роботу і відгук установи, де проходило стажування.

Джерело – глава з навчального посібника:

Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.