Організація роботи з нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності

У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" передбачено, що нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя і прирівняними до них прокурорами та їх заступниками, а також уповноваженими наказом Генерального прокурора України начальниками та прокурорами управлінь, відділів Генеральної прокуратури України та прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (ст. 14 Закону). Указівка на те, що нагляд за законністю здійснюють "уповноважені" працівники прокуратури, означає, що коло прокурорів, які здійснюють нагляд за законністю, у даній сфері діяльності є обмеженим. Це обмеження викликане специфікою тактичних заходів, методів і засобів, що застосовують при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, відомості про які є державною таємницею. Спеціальних підрозділів зі здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в Генеральній прокуратурі України та прокуратурах обласного рівня не створено.

Безпосередній нагляд за додержанням законів відповідно до Наказу Генерального прокурора України №4/1гн від 6 квітня 2004 р. "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності" покладено на такі підрозділи: у Генеральній прокуратурі на Головне управління нагляду за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство; Другий відділ; Головне управління військових прокуратур; управління нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті. У прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратурах регіонів і Військово-морських сил України – на відділи нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства; відділи нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами й іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю; відділи нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки, митної служби та Прикордонної служби України при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства; відділи нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства; другі відділи; управління нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті (старші помічники); відділи нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства військових прокуратур регіонів і Військово-морських сил України; за спеціальним наказом Генерального прокурора України. У наказі Генерального прокурора України № 4/1гн від 6 квітня 2004 р. визначено оперативні підрозділи, нагляд за додержанням законів якими здійснюють управління та відділи Генеральної прокуратури І прокуратур обласного рівня (п. 2 наказу № 4/1гн).

Указані управління та відділи здійснюють також контроль за роботою підлеглих прокуратур з питань нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю. Нагляд за додержанням законів відповідними органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність на місцях, покладено безпосередньо на прокурорів АРК, областей, міст Києва і Севастополя, які своїми наказами призначають працівників, що здійснюють такий нагляд. Ці працівники повинні мати допуск до роботи з таємними документами відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю".

Генеральний прокурор України наказом N8 4/1гн від б квітня 2004 р. визначив підстави проведення перевірок законності оперативно-розшукової діяльності: а) планові заходи з урахуванням стану законності в цій сфері діяльності; б) указівка уповноваженого прокурора вищого рівня; в) рішення суду; г) результати вивчення матеріалів кримінальних справ про розкриті злочини; інформації про неналежне реагування на доручення слідчого та суду в кримінальних справах, які перебувають у їх провадженні; неналежне виконання вказівок уповноваженого прокурора; ґ) повідомлення прокурора щодо проведення заходів у порядку ст.ст. 187, 187і КПК України під час розслідування кримінальних справ; д) ініціювання керівників відповідних галузевих управлінь і відділів в інших випадках (п. З наказу). Поряд із цим, наказом № 4 передбачено вимоги щодо забезпечення захисту від розголошення даних оперативно-розшукової діяльності (п. 9 наказу).

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.