Принципи організації діяльності прокуратури

Організація діяльності прокуратури України ґрунтується на принципах, які визначені Законом України "Про прокуратуру". Принципи організації діяльності прокуратури – це керівні положення, які визначають найбільш істотні риси й ознаки діяльності органів прокуратури й основні вимоги, що ставляться до неї.

Основні принципи організації діяльності прокуратури закріплено в ст. 6 Закону "Про прокуратуру": а) принципи єдності та централізації прокурорської системи з підпорядкуванням нижчих прокурорів вищим; б) законності; в) незалежності органів прокуратури; г) рівності у захисті прав та інтересів усіх суб’єктів; ґ) обов’язкового реагування на будь-які порушення закону, поновлення порушених прав; д) принцип гласності та деполітизації.

  1. Принцип єдності означає, що всі прокуратури, які діють в Україні, складають єдину систему. Кожний прокурор наділений у межах своєї компетенції єдиними повноваженнями та правовими засобами їх реалізації. Вищий прокурор може доручити нижчому виконання своїх обов’язків, прийняти на себе виконання обов’язків нижчого прокурора, змінити або скасувати будь-яке його рішення, крім випадків, спеціально передбачених законом. Централізація системи органів прокуратури проявляється в тому, що нижчі прокурори підпорядковуються вищим прокурорам і Генеральному прокурору України. Накази, розпорядження й інструкції, що видає Генеральний прокурор України, є обов’язковими для всіх органів прокуратури.
  2. Принцип законності – це головна загальноправова основа діяльності всіх суб’єктів правозастосування, у тому числі й прокуратури. Це означає, що органи прокуратури здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції України, та чинних законів.
  3. Принцип незалежності органів прокуратури полягає в тому, що свої повноваження вона здійснює, дотримуючись Конституції України та чинних на території республіки законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об’єднань чи їх органів.
  4. Принцип захисту прав і свобод громадян реалізується на засадах їх рівності перед законом незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак.
  5. Принцип обов’язкового реагування на будь-які порушення закону. Це означає, що прокуратура України завжди і неухильно повинна вживати всіх передбачених законом заходів для виявлення, своєчасного усунення порушень закону, поновлення порушених прав і притягнення винних до відповідальності.
  6. Принцип гласності полягає в тому, що прокуратура інформує державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо його зміцнення.
  7. Принцип деполітизації. Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій чи рухів.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.