Сутність і завдання розгляду звернень в органах прокуратури

Відповідно до ст. 12 Закону України "Про прокуратуру" в органах прокуратури вирішуються звернення про порушення прав громадян і юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду. Робота з розгляду звернень громадян і юридичних осіб уважається одним із пріоритетних напрямків діяльності органів прокуратури. Такий висновок випливає насамперед зі ст. 40 Конституції України, Закону України "Про прокуратуру" та Наказу Генерального прокурора України № 5 га від 9 квітня 2004 р. "Про введення в дію Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури України". Право на звернення громадян до різних інституцій є конституційним правом, що складає разом з іншими правами єдиний конституційно-правовий статус людини і громадянина. При цьому слід підкреслити, що захист у межах прокурорської компетенції прав І свобод громадян здійснюється на засадах їх рівності перед законом і є одним з основних принципів організації та діяльності прокуратури (ст. 6 Закону "Про прокуратуру").

Робота зі зверненнями громадян і юридичних осіб реалізується при здійсненні функцій, які визначені Законом України "Про прокуратуру". При цьому поняття звернення розуміється в широкому значенні: звернення, пропозиція, заява, скарга, клопотання, лист, запит, що адресуються органам прокуратури.

Діяльність прокуратури з розгляду та вирішення звернень громадян складається з двох напрямків: розгляду заяв і скарг безпосередньо в органах прокуратури всіх рівнів; нагляду за додержанням і застосуванням вимог Закону України "Про звернення громадян" усіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами.

Правовими підставами діяльності прокуратури на зазначених напрямках є:

  • Конституція України;
  • Закони України "Про прокуратуру", "Про звернення громадян", Наказ Генерального прокурора України № 5 від 9 квітня 2004 р., а також норми КПК, КВК та інші.

Згідно зі ст. 12 Закону України "Про прокуратуру" прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян і юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду. Прийняте прокурором рішення може бути оскаржене вищому прокуророві або до суду.

Розгляд звернень громадян в органах прокуратури проходить безкоштовно й більш оперативно, ніж у судах, тому громадяни надають перевагу прокуратурі в захисті своїх прав.

Звернення, які розглядаються та вирішуються в органах прокуратури, – це одне із джерел інформації про порушення законів. Вони дозволяють швидко реагувати на злочини, незаконні правові акти органів державної влади й органів місцевого самоврядування, протиправні дії посадових і службових осіб, інші порушення. Вони є приводом до проведення перевірок фактів порушень законності, які містяться у зверненнях.

Суб’єктами права на звернення до прокуратури законодавство визнає як фізичних, так і юридичних осіб. Від імені останніх звертаються їх керівники або колегіальні органи.

Органи прокуратури розглядають і звернення народних депутатів України, що захищають публічні інтереси, звертаючись до прокуратури із запитами, які проголошені на сесійних засіданнях Верховної Ради України, або ж із депутатськими зверненнями. Особливість депутатських звернень і запитів полягає у пріоритетності їх розгляду в порівнянні з іншими суб’єктами звернень. Водночас Конституційний Суд України вважає неправомірними будь-які пропозиції, указівки та вимоги народного депутата України до прокурорів з питань здійснення ними своїх функцій (Рішення Конституційного Суду України № 4-рп/2000 від 11 квітня 2000 р., справа про запити народних депутатів України до прокуратури). Тому в разі надходження до органів прокуратури звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших осіб, у яких містяться пропозиції, указівки чи вимоги в конкретних кримінальних, цивільних, господарських справах, у тому числі з питань слідства і нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання, досудове слідство, ОРД, вони не повинні розглядатися по суті.

Авторам таких звернень у 10-денний термін надається розяснення про неприпустимість втручання в діяльність органів прокуратури з посиланням на відповідні рішення Конституційного Суду України та процесуальне законодавство (п. 2.6 Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури України).

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.