Планування роботи міської (районної) прокуратури

Планування роботи – це одна з організаційних підстав, яка забезпечує діяльність прокуратури міста, району з реалізації повноважень, визначених Законом України "Про прокуратуру". Планування відбиває рівень організаційної роботи, її мету, визначає заходи, яких повинен ужити прокурор, щодо активізації боротьби з правопорушеннями, зміцнення законності.

Правильна організація планування в прокуратурі дозволяє зосередити зусилля працівників прокуратури на пріоритетних напрямках прокурорської діяльності з попередження й усунення порушень законності. Планування роботи міської, районної прокуратури повинне проводитися з додержанням основних принципів планування.

1. Принцип конкретності. План повинен бути конкретним, з юридично грамотним формулюванням планових заходів. У планових заходах необхідно вказувати конкретно, додержання чи застосування якого закону планується перевіряти, При цьому слід зазначити офіційну назву закону. Важливо, щоб у планових заходах було визначено також конкретні підприємства, організації чи установи, де буде проводитися перевірка.

2. Принцип оптимальної достатності. Обсяг планових заходів повинен узгоджуватися зі штатними можливостями прокуратури. Не повинно бути такого становища, коли в планах прокуратури передбачено значний обсяг заходів, а оперативних працівників і часу для їх виконання не вистачає. Планові заходи необхідно розподіляти за часом їх виконання таким чином, щоб на кожний місяць плану припадало приблизно рівне навантаження на виконавців. Такий підхід до планування дозволить раціонально використовувати робочий час оперативних працівників, якісно проводити перевірки. Принцип оптимальної достатності забезпечується визначенням найбільш актуальних, пріоритетних напрямків діяльності, що ґрунтуються на результатах аналізу стану законності в районі, місті.

3. Важливим при плануванні роботи є принцип стабільності. Це означає, що заплановані заходи повинні бути незмінними, стабільними, хоча, звичайно, залежно від оперативної обстановки в районі, місті до плану можуть вноситися корективи.

Робиться це за наявності достатніх підстав як за клопотанням оперативних працівників прокуратури, так і з особистої ініціативи прокурора. На пропозицію керівників прокуратур відповідного рівня можуть вноситися зміни до планів роботи прокуратур нижчого рівня лише стосовно строків проведення відповідних заходів у межах кварталу.

До планів роботи не включаються заходи, що стосуються повсякденної діяльності прокуратури. Плани роботи міських, районних, міжрайонних та Інших прирівняних до них прокуратур складаються на квартал; при плануванні важливо не допускати дублювання заходів, передбачених планами роботи прокуратур вищого рівня. Плани роботи складаються та підписуються до 1-го числа місяця поточного кварталу. Проекти планів мають розглядатися на оперативних нарадах і затверджуватися керівниками прокуратури (п. 5 наказу № 1).

Таким чином, Генеральний прокурор України в наказі визначив основні вимоги до планування роботи в органах прокуратури. Поряд із цим, необхідно зазначити, що, плануючи роботу міських, районних прокуратур, слід передбачати проведення перевірок, додержання законів з усіх напрямків прокурорської діяльності, визначаючи при цьому пріоритетні галузі, у тому числі питання стосовно додержання конституційних прав і свобод громадян, законів, що охороняють інтереси держави, а також вивчення практики прокурорського нагляду, звітів прокурорсько-слідчих працівників, та інші заходи.

Планування роботи тісно пов’язане з інформаційно-аналітичною роботою. Аналіз інформації завжди передує плануванню. Інформація є джерелом об’єктивних і всебічних даних про стан законності в районі, місті, дозволяє визначити ефективність здійснення прокурорських повноважень, виявити тенденції розвитку правопорушень. Можна однозначно стверджувати, що плануванню притаманні прогностичні функції, які дозволяють використовувати аналітичну інформацію, впливати на розвиток процесів, передбачати і відповідні заходи, що впливають на зміцнення законності.

Планування в органах прокуратури – це управлінська функція діяльності, спрямована на впорядкування розподілу обов’язків серед оперативних працівників, підвищення відповідальності кожного з них за результативність діяльності. Недоліки в плануванні, як правило, спричиняють незадовільну якість прокурорських перевірок та інших заходів і як наслідок – низьку їх ефективність, нераціональне використання інтелектуального потенціалу прокуратури.

У практичній діяльності прокуратур міської та районної ланок застосовуються різні види планів. За терміном виконання планових заходів вони поділяються на перспективні (довгострокові) та поточні.

Перспективними (довгостроковими) є плани на рік і більше. Як правило, вони передбачають вирішення проблем щодо боротьби зі злочинністю в місті (районі) спільно з Іншими правоохоронними органами. Це можуть бути спільні заходи правоохоронних органів, затверджені на координаційній нараді, або план роботи прокуратури, де передбачаються заходи за найважливішими напрямками прокурорської діяльності з урахуванням реального стану законності та правопорядку на підставі науково обґрунтованого кримінологічного прогнозу. Слід зазначити, що наказами Генерального прокурора України перспективного планування не передбачено, але в практичній діяльності воно застосовується.

Поточні плани використовуються для планування заходів за головними напрямками прокурорської діяльності, таких як перевірки виконання законів, аналітична робота, а також, як правило, обговорення результатів діяльності органів прокуратури. Такі плани передбачають конкретні терміни виконання заходів і складаються на квартал.

Поряд із цим, у міських і районних прокуратурах застосовується індивідуальне планування щодо підвищення професійної підготовки, а також особисте планування діяльності прокурорів та інших працівників. Особисті плани прокурора й інших працівників є важливим елементом організації праці. Як правило, вони передбачають використання робочого часу протягом дня і складаються на декаду або тиждень. Таке планування дозволяє раціонально використовувати особистий робочий час протягом дня, тижня, декади. Особистий план складає кожен оперативний працівник з урахуванням заходів, передбачених поточним планом, а також тих завдань, які йому необхідно вирішувати (перевірка скарг, участь у судових засіданнях, прийом громадян, підготовка актів прокурорського реагування та ін.). Такий план – це особиста творчість кожного працівника, він ні з ким не погоджується, не затверджується і складається з метою поліпшення організації праці.

Процес складання плану роботи міськрайпрокуратури поділяється на три стадії.

Перша стадія включає в себе інформаційне забезпечення: збирання необхідної Інформації про стан злочинності, додержання законів, дані аналізів і узагальнень прокурорсько-слідчої практики тощо. На цій стадії прокурор району, міста на оперативній нараді ставить перед працівниками завдання підготувати узагальнені дані та пропозиції до проекту плану.

Оперативні працівники згідно з розподілом службових обов’язків виконують конкретну роботу та повинні накопичувати відповідну інформацію про стан законності на закріплених за ними напрямках. Ураховуючи ці дані, кожен працівник подає письмові пропозиції з обґрунтуванням необхідності включення тих чи інших заходів до плану роботи прокуратури.

У процесі підготовки плану необхідно враховувати вимоги наказів, указівок вищих прокурорів, їх доручень, рішень колегії та координаційних і міжвідомчих нарад. Підставами для включення до плану заходів с дані про порушення законності, які містяться в матеріалах перевірок, кримінальних і цивільних справ, аналізу прокурорської та правозастосовної практики, повідомленнях контролюючих органів, зверненнях громадян і посадових осіб та інших джерел інформації.

Роботу з вивчення аналітичних документів, поданих пропозицій та іншої інформації, а також із формулювання проекту плану здійснює особисто прокурор міста (району). Якщо в прокуратурі кількість оперативних працівників є значною, то ці обов’язки можуть бути покладені на одного з заступників прокурора, який готує проект плану і доповідає прокуророві. Готуючи план, доцільно керуватися такими положеннями: передбачаючи ті або інші планові заходи та їх виконавців, необхідно, по-перше, ураховувати функціональні обов’язки кожного працівника, його щоденну поточну роботу; по-друге, ураховувати не лише закріплені за працівником обов’язки, але і його професійну підготовку, здатність виконувати ту чи іншу роботу: аналітичну, проведення перевірок, підготування наради та ін.

Друга стадія підготовки проекту плану. План роботи необхідно складати у визначеній формі, де передбачаються відповідні графи: порядковий номер, назва заходів, строк їх виконання, виконавці та відмітка про виконання з зазначенням результатів.

Третя стадія – завершальна. На цій стадії підготування плану відпрацьовується остаточна його редакція. Ураховуються заходи плану прокуратури області, її завдання та рекомендації, але не допускається дублювання заходів, передбачених планами прокуратур вищого рівня, а також не включаються заходи, що стосуються повсякденної діяльності. Підготовлений проект плану роботи обговорюється на оперативній нараді при прокуророві міста, району. На обговоренні проекту обов’язково повинні бути присутні ті працівники, які вносили пропозиції до проекту. Слід підкреслити, що обговорення проекту плану на оперативній нараді – важливий етап планування, метод його оцінки. Дороблений і обговорений проект плану підписується прокурором, і з цього моменту план стає управлінським рішенням, обов’язковим для виконання. З планом роботи ознайомлюються під розписку всі оперативні працівники прокуратури.

Контроль за організацією виконання планових завдань здійснюється прокурором міста, району.

Практикою вироблено певну тематику основних заходів, що включаються до планів роботи прокуратури міста (району), які можна поділити на окремі напрямки. У планах ці заходи конкретизуються з урахуванням особливості кожного міста (району).

 1. Загальні питання організації роботе. До цього напрямку слід віднести такі питання:
  • оперативні наради при прокуророві міста (району), на яких обговорюють підсумки роботи за певні періоди, як правило, за квартал, півріччя, рік;
  • координаційні та міжвідомчі наради працівників правоохоронних органів міста, району;
  • оперативні наради з питань про стан прокурорського нагляду за додержанням законності на різних напрямках діяльності;
  • оперативні наради, на яких обговорюються звіти оперативних працівників про виконання службових обов’язків;
  • оперативні наради, на яких розглядаються питання про хід виконання запланованих заходів, заслуховуються звіти окремих працівників прокуратури. Включаються також організаційні питання, які регламентують діяльність органів прокуратури.
 2. Нагляд за додержанням і застосуванням законів. Перелік законодавчих актів, додержання яких підлягає перевірці при виконанні прокуратурою цієї функції, необхідно визначити, ураховуючи вимоги наказу Генерального прокурора України за №6-гн від 15 квітня 2004 р. "Про організацію наглядової діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави", у якому чітко вказано пріоритетні напрямки прокурорської діяльності. У ході виконання цієї функції основними завданнями наглядової діяльності є: додержання конституційних прав і свобод громадян, передусім осіб, які потребують соціального захисту та допомоги; додержання законності у сфері економічних відносин, особливо додержання законів про власність, бюджетну систему, аграрну реформу, енергозбереження, зовнішньоекономічну діяльність, про приватизацію державного і комунального майна, про банківську діяльність, а також додержання законів у діяльності контролюючих і правоохоронних органів. Прокурорські перевірки проводяться за такими напрямками:
  • законність видання правових актів органами влади та місцевого самоврядування, а також додержання законів на підприємствах, в організаціях та установах (зазначити, у яких конкретно);
  • виконання вимог законодавства про порядок створення підприємств і державної реєстрації юридичних осіб, а також їх реорганізації та ліквідації;
  • додержання вимог чинного законодавства з питань володіння, розпоряджання й управління державною і комунальною формами власності та їх використання;
  • виконання державною податковою інспекцією обов’язків з контролю за додержанням законодавства про податки;
  • виконання вимог Законів: "Про власність", "Про підприємство", "Про банки і банківську діяльність", "Про приватизацію державного майна", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про сільськогосподарську кооперацію", "Основи законодавства України про охорону здоров’я", "Про забезпечення санітарного й епідемічного добробуту населення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про боротьбу з корупцією" та ряду інших законів.
 3. Нагляд за виконанням законів у соціальній сфері:
  • Законодавство про працю. Перевіряти додержання вимог законодавства про працю на підприємствах і в організаціях, звертаючи особливу увагу на своєчасність виплати заробітної плати, допомоги на утримання дітей, залишення працівників у відпустці без оплати на період вимушеного простою. Перевіряти виконання Законів України "Про охорону праці, "Про оплату праці", відшкодування шкоди, заподіяної громадянам при виконанні трудових обов’язків, Закону "Про колективні договори і погодження".
  • Житлове законодавство. Перевіряти: конкретні правові норми, які Гарантують забезпечення громадян житловими приміщеннями, відповідно до Житлового кодексу; виконання Законів України "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального статусу", "Про основні принципи соціального захисту.
  • Пенсійне законодавство. Перевіряти виконання Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у міських, районних управліннях Пенсійного фонду в частині своєчасного призначення і виплати пенсій, особливо інвалідам, неповнолітнім та іншим малозабезпеченим категоріям громадян. При цьому приділяти увагу додержанню вимог законодавства, що регламентує розгляд звернень і скарг громадян, а також фактам ухилення підприємств і організацій різної форми власності від виплати страхових внесків у Пенсійний фонд. Поряд із цим, доцільно перевіряти додержання вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".
  • Адміністративне законодавство. Перевіряти виконання адміністративного законодавства при притягненні громадян до відповідальності за порушення санітарно-епідеміологічних правил, правил дорожнього руху, правопорушення в галузі торгівлі, а також за порушення податкового, пенсійного, ветеринарного, лісового законодавства, законодавства з охорони рибних запасів, захисту прав споживачів та іншого законодавства.
 4. Нагляд за додержанням і застосуванням, законів про права неповнолітніх:
  • Перевіряти законність діяльності кримінальної міліції в справах неповнолітніх, додержання законності в приймальниках-розподільниках і притулках для неповнолітніх, у загальноосвітніх школах і професійних училищах соціальної реабілітації, центрах медико-соціальної реабілітації; виконання органами та службами в справах неповнолітніх покладених на них законом організаційних, координаційних і контрольних функцій у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх, проведенні роботи щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед дітей і підлітків.
  • Перевіряти додержання законодавства про пільги та Гарантії дітям, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, дітям-інвалідам, про надання соціальної допомоги малозабезпеченим і багатодітним сім’ям, виконання Законів України "Про освіту" і "Про зайнятість населення" та ін.
 5. Нагляд за додержанням і застосуванням законів про охорону природи:
  • Перевіряти додержання Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про рослинний світ", "Про природно-заповідний фонд ", "Про тваринний світ" та інших.
  • Перевіряти додержання законності в діяльності спеціально уповноважених органів державного контролю у сфері охорони довкілля, а також вимог Водного кодексу, Лісового кодексу, Кодексу про надра.
 6. Нагляд за додержанням заковів органами, які проводять дізнання та досудове слідство. При плануванні роботи в цьому напрямку необхідно передбачити перевірки:
  • виконання законів, спрямованих на профілактику особливо тяжких і тяжких злочинів;
  • виконання податковою міліцією законів щодо боротьби з ухиленням від сплати податків та інших платежів;
  • виконання законів про попередження рецидивної злочинності;
  • узагальнення стану про додержання строків досудового слідства, дізнання, тримання під вартою в справах, які перебувають у провадженні міськрайвідділів внутрішніх справ і податкової міліції;
  • виконання законів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю, пов’язаною з незаконним обігом наркотиків;
  • виконання законів, спрямованих на боротьбу зі злочинами у сфері економіки.
 7. Нагляд за законністю судових рішень у кримінальних справах. Узагальнювати додержання законності при підтриманні державного обвинувачення, аналіз причин помилок, яких припускаються державні обвинувачі, аналіз практики призначення судом міри покарання в кримінальних справах (конкретна категорія справ), вплив державного обвинувача на законність призначення міри покарання.
 8. Нагляд за законністю судових рішень у цивільних і господарських справах, розглянутих за участю прокурора. Узагальнювати стан законності судових рішень у справах, розглянутих за участю прокурора, наприклад у справах за позовами та заявами прокурорів; аналіз додержання законності при розгляді судом позовів прокурора про відшкодування збитків державі та ін.
 9. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Узагальнювати додержання законності дій при виконанні судових рішень у кримінальних справах кримінально-виконавчою інспекцією.
 10. Питання статистики й оперативного обліку. Узагальнювати додержання законів про повноту та достовірність реєстрації злочинів у міськрайвідділах внутрішніх справ.
 11. Робота з розгляду звернень громадян. Узагальнювати практику додержанням законів у роботі з заявами, скаргами, зверненнями в органах прокуратури. Перевіряти виконання Закону України "Про звернення громадян" на підприємствах, установах, організаціях.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.