Атестація працівників прокуратури

Атестація прокурорських працівників проводиться для визначення відповідності їх займаній посаді та підвищення їх кваліфікації, зміцнення службової дисципліни.

Порядок і строки проведення атестації встановлено Положенням про порядок проведення атестації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України, затвердженим наказом Генерального прокурора України № 2873 ц від 26 грудня 2002 р.

Атестація працівників прокуратури – це управлінська кадрова процедура, яка спрямована на визначення кваліфікованої оцінки працівників прокуратури на підставі вивчення їх професійних і моральних якостей. Атестація проводиться з метою: а) визначення службової відповідності працівників прокуратури займаним посадам, стану їх професійної підготовки; б) формування резерву кадрів на висунення; в) стимулювання зростання професійної майстерності; г) визначення напрямів підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки; ґ) внесення й обґрунтування пропозицій щодо призначення, переміщення та звільнення кадрів.

Згідно зі ст. 46 Закону України "Про прокуратуру" прокурорсько-слідчі працівники підлягають атестації один раз у п’ять років. Крім цього, атестація може проводитись і достроково:

  • при висуванні працівника на виші керівні посади;
  • у разі неналежного виконання службових обов’язків чи неправильної поведінки, якщо вжиті заходи впливу не дали позитивних результатів;
  • на вимогу працівника.

Таким чином, можна стверджувати, що атестація працівників прокуратури є важливим засобом вивчення та виховання кадрів, їх розміщення, усунення недоліків у їх діяльності та поведінці. Атестація ґрунтується на підготовлених матеріалах, за якими оцінюється діяльність працівника. На кожного працівника, який підлягає атестації, складаються атестаційні документи: біографічна довідка та характеристика ділових і особистих якостей. У біографічній довідці відзначаються основні біографічні дані працівника, зазначаються нагороди та заохочення, наявні дисциплінарні стягнення.

Службова характеристика повинна містити аналіз виконання працівником, який атестується, службових обов’язків, відомості про його професійну підготовку, творчі й організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, діловитість, відданість справі, морально-психологічні якості, риси характеру, навички, ставлення до підлеглих, уміння прийняти рішення в складних ситуаціях, стан здоров’я, поведінку в сім’ї та побуті. Оцінка роботи працівника, характеристика його ділових і моральних якостей мають бути конкретними, обґрунтованими, об’єктивними. Характеристика завершується висновком про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді чи про неповну службову відповідність з умовою повторного атестування через шість місяців або через рік, а також оцінкою його професійної підготовленості. Працівник, який підлягає атестації, має бути ознайомлений з підготовленими на нього атестаційними документами під розписку до передачі їх в атестаційну комісію.

Атестаційні документи готують на прокурорсько-слідчих працівників районів, міст, міжрайонних прокуратур прокурори цих же прокуратур. Атестаційні комісії в органах прокуратури утворюються:

  • у Генеральній прокуратурі України – Вища атестаційна комісія, склад якої затверджується Генеральним прокурором України. Очолює комісію один із заступників Генерального прокурора України;
  • у прокуратурах обласного рівня атестаційну комісію утворюють прокурори областей, міст Києва і Севастополя, Автономної Республіки Крим, військові прокурори регіонів і Військово-морських сил України. Очолюють комісії перші заступники цих прокурорів. За узгодженням з Генеральною прокуратурою України прокурори АРК і областей можуть утворювати атестаційні комісії в прокуратурах великих міст із районним поділом.

Атестація прокурорсько-слідчих працівників підвищує рівень роботи з добору, розміщення та виховання кадрів, є одним із джерел формування резерву кадрів на висунення на вищі рівні посади в органах прокуратури України.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.