Додержання трудової (службової) дисципліни в органах прокуратури

Керівники органів прокуратури зобов’язані забезпечити організаційний порядок у колективі, контролювати додержання трудової та службової дисципліни підлеглими, вимагати від кожного працівника відповідального ставлення до виконання службових обов’язків. Серед заходів, які позитивно впливають на виховання працівників, необхідно виділити прийняття Присяги прокурорсько-слідчими працівниками. Прийняття Присяги створює в колективі атмосферу високої вимогливості й відданості дорученій справі кожного працівника, а також має юридичні наслідки. Порушення Присяги є підставою для притягнення працівника до відповідальності.

Особливе місце у виховній роботі працівників прокуратури займає дисциплінарна практика. Усі питання про заохочення і дисциплінарну відповідальність вирішуються відповідно до вимог Дисциплінарного статуту прокуратури України. Дисциплінарний статут прокуратури України було затверджено постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р.

Відповідно до вимог Дисциплінарного статуту право заохочення прокурорсько-слідчих працівників і накладення на них дисциплінарних стягнень мають Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим, обласних і прирівняних до них прокуратур, а також міст Києва і Севастополя. Прокурори міст і районів таким правом наділені стосовно тих працівників, яких вони призначають на посаду, тобто працівників, які не займають посади прокурорів і слідчих. Разом із тим, прокурор міста, району, як правило, виступає ініціатором заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників, які йому підпорядковані. У зв’язку з цим прокурор має право направити вищому прокурору подання про притягнення дисциплінарної відповідальності або про заохочення. Таке подання повинне бути об’єктивним, умотивованим, з викладом конкретних фактів і пропозицій про вид заохочення або стягнення.

Згідно зі ст. 5 Дисциплінарного статуту прокурорсько-слідчі працівники за сумлінне та зразкове виконання службових обов’язків, ініціативу й оперативність у роботі можуть бути заохочені такими заходами; 1) подяка; 2) грошова премія; 3) подарунок; 4) цінний подарунок; 5) дострокове присвоєння класного чину або підвищення в класному чині; 6) нагородження нагрудним знаком "Почесний працівник прокуратури України". За особливі заслуги в роботі працівники прокуратури можуть бути представлені до нагородження державними нагородами та присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України".

З особливою увагою прокурор міста (району) повинен підходити до фактів порушення трудової та службової дисципліни, проступків, які порочать працівника прокуратури. У разі скоєння такого вчинку підлеглим прокурор повинен провести службову перевірку, обов’язково витребувати письмове пояснення у порушника, з’ясувати причини цих порушень. За результатами службової перевірки зробити висновок з пропозицією про захід реагування. За матеріалами службової перевірки прокурор міста (району) за наявності підстав вносить подання прокурору області з пропозицією про дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарним статутом (ст. 9) передбачено такі дисциплінарні стягнення; 1) догана; 2) пониження в класному чині; 3) пониження в посаді; 4) позбавлення нагрудного знака "Почесний працівник прокуратури України"; 5) звільнення; 6) звільнення з позбавленням класного чину.

Дисциплінарне стягнення застосовується протягом одного місяця з дня виявлення проступку, не враховуючи часу службової перевірки, тимчасової непрацездатності працівника та перебування його у відпустці, але не пізніше одного року з дня вчинення проступку. Строк проведення службової перевірки не може перевищувати двох місяців. За один і той самий вчинок може бути накладено тільки одне дисциплінарне стягнення. У разі вчинення працівником діяння, не сумісного з перебуванням на роботі в органах прокуратури, його звільнення відбувається незалежно від часу вчинення проступку.

Про використання заходів заохочення, як і про накладення дисциплінарного стягнення, видається наказ прокурора, який оголошується, при цьому наказ про дисциплінарне стягнення працівнику оголошується під розписку. Копія наказу про заохочення, а також про дисциплінарне стягнення додається до особової справи працівника. Дисциплінарний статут визначає, що наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржено працівником Генеральному прокурору України в місячний строк від дня ознайомлення з наказом.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.