Предмет і межі нагляду за додержанням і застосуванням законів

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України "Про прокуратуру" предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є:

1. Відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями й посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам.

До числа правових актів відносяться накази, інструкції, постанови, розпорядження, правила, статути, положення тощо, які видаються як посадовими особами, так і органами.

Законність нормативних актів, які не відповідають вимогам закону, порушують права фізичних і юридичних осіб, прокурор повинен перевіряти в першочерговому порядку, виходячи з їх відповідності Конституції України та законам.

2. Додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі та гідності, якщо законом не передбаченого іншого порядку захисту цих прав.

Конституція України Гарантує кожному недоторканність особи, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за мотивованим рішенням суду і тільки з підстав і в порядку, установлених законом. Прокурорський нагляд за додержанням законів є однією з Гарантій забезпечення недоторканності особи та захисту конституційних прав громадян.

3. Додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності.

Прокуратура повинна забезпечити нагляд за до-ржанням законів у сфері економічних відносин, законів, спрямованих на реалізацію економічної реформи та ринкових відносин.

Відповідно до ст. 24 Конституції України громадяни України різних національностей мають рівні права, органи прокуратури повинні вживати заходів до виключення їх дискримінації за національною ознакою та виникнення конфліктів на цій основі.

Крім цього, органи прокуратури зобов’язані забезпечити нагляд за додержанням законів про охорону навколишнього середовища, а також за додержанням законодавства про зовнішньоекономічну та митну діяльність.

Здійснюючи нагляд, органи прокуратури вживають заходів до захисту державних інтересів.

Межі нагляду за додержанням і застосуванням законів визначаються:

  1. Колом актів, за додержанням яких здійснюється нагляд – Конституція України, у тому числі й міжнародні правові акти, які ратифіковані Верховною Радою України.
  2. Органами, які піднаглядові прокуратурі, за винятком Верховної Ради України, Президента України, Конституційного Суду України.
  3. Компетенцією прокурора з розгляду заяв і карг громадян. Прокурор на підставі ч. 1 ст. 12 Закону "Про прокуратуру", розглядає всі заяви і скарги про порушення прав громадян і юридичних осіб, за винятком тих, розгляд яких віднесено до компетенції суду.
  4. Неприпустимістю підміни прокуратурою органів відомчого управління та контролю; втручання в господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству (ч. 2 ст. 19 Закону "Про прокуратуру").

Прокурорський нагляд повинен своєчасно і в повному обсязі виявляти порушення законів на ненаглядових об’єктах, не підміняти органи відомчого контролю.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.