Організація статистичного спостереження

Статистичним спостереженням називається науково-організований збір за єдиною методикою і програмою масових даних про явища і процеси суспільного життя.

Кожне спостереження починається з розробки його програми, зміст якої складають програмно-методологічні і організаційні питання.

Програмно-методологічний розділ містить:

 • визначення мети спостереження;
 • визначення об’єкта спостереження;
 • визначення одиниці сукупності;
 • визначення звітної одиниці;
 • розробку програми спостереження, проектування статистичних формулярів та складання інструкції.

Організаційні питання передбачають визначення джерел, способів збору даних, встановлення термінів проведення спостереження тощо.

Розглянемо докладніше основні програмно методологічні питання.

Мета спостереження – це пізнання змісту, яке випливає із задач, які ставляться статистичним дослідженням у цілому.

Об’єкт спостереження – це сукупність суспільних явищ, які підлягають дослідженню.

Одиниця сукупності – це первинний елемент об’єкта спостереження, що є носієм ознак, які підлягають реєстрації.

Одиниця звітності – це первинний осередок, від якого можливо отримати відомості про одиницю статистичної сукупності.

Наприклад, потрібно визначити об’єкт, одиницю звітності та одиницю сукупності обстеження якості підготовки студентів за спеціальними дисциплінами у державних і недержавних учбових закладах на економічних факультетах.

У цьому випадку об’єктом спостереження буде сукупність студентів економічних факультетів державних і недержавних вищих учбових закладів. Але не всі студенти будуть входити до складу об’єкта спостереження: з їх числа слід виключити студентів, які не складали іспити по спеціальним дисциплінам з поважних причин (хвороба, академічна відпустка тощо). Одиниця звітності – економічний факультет державного або недержавного вищого учбового закладу. Саме від цієї первинної одиниці дістають інформацію. Одиниця сукупності – окремий студент спостереження, що є носієм ознак (рівня успішності зі спеціальних дисциплін), які підлягають реєстрації.

Або, наприклад, треба визначити об’єкт, одиницю звітності та одиницю сукупності обстеження наявності вогнегасників у гуртожитках міста.

У цьому разі об’єкт спостереження – сукупність гуртожитків міста оснащених вогнегасниками. Але в залежності від мети обстеження слід визначити, які гуртожитки слід мати на увазі: сімейні, студентські, робітничі або взагалі всі.

Одиниця звітності – окремо визначений гуртожиток міста. Саме там можна одержати відомості про кількість і технічні характеристики належаних йому вогнегасників.

Одиниця сукупності – вогнегасник з його тактико-технічними характеристиками, серійним номером, який знаходиться в одному окремо визначеному гуртожитку міста.

Програма спостереження являє собою перелік питань, на які необхідно отримати відповіді в процесі статистичного дослідження.

Наприклад, «Анкета студента»:

 1. вік …….(кількість повних років).
 2. на Ваш погляд, чи відповідає сучасним вимогам професійна підготовка економістів у нашому навчальному закладі:
  • так;
  • ні.
 3. вкажіть на свої життєві плани:
  • отримати вищу освіту;
  • забезпечити матеріальний добробут родини;
  • знайти цікаву роботу.
 4. чи задоволені Ви обраною вами професією:
  • задоволений;
  • ставлення байдуже;
  • не задоволений;
  • затрудняюся з відповіддю.

Питання програми містяться у спеціальному формулярі (бланку) для запису відповідей.

Інструкція – це зведення правил, пояснень щодо заповнення статистичних бланків. Необхідність інструкції пояснюється вимогами правильного розуміння питань програми (вони можуть бути не такими однозначними як у наведеному вище прикладі).

Джерело:

Лєкарев В.О. Практикум з загальної теорії статистики. Частина І / В. О. Лєкарев, О. В. Кунченко – Алчевськ: ДонДТУ, 2006. – 139 с.