Роль статистичних методів в обґрунтуванні господарських рішень

Господарська діяльність підприємства здійснюється шляхом безперервного прийняття та реалізації різноманітних господарських рішень за умов мінливості внутрішнього й зовнішнього середовища. Ретельне обґрунтування господарських рішень є важливою умовою їх успішної реалізації та потребує використання низки спеціальних методів. До основних методів, що застосовуються підчас обґрунтування господарських рішень, належать аналітичні, статистичні та математичні методи. Статистичні методи є різновидом математичних методів і базуються на використанні даних щодо повторюваних у часі господарських операцій, подій, рішень, поєднаних у статистичні вибірки. Статистичні методи порівняно прості у застосуванні та дозволяють отримувати досить точні й надійні результати, що зумовлює їх придатність для обґрунтування господарських рішень у різних сферах діяльності підприємства та потребу у докладнішому вивченні їх сутності.

До статистичних методів, які можуть використовуватися підчас обґрунтування господарських рішень, належать: статистичне спостереження, зведення й групування статистичних даних, аналіз статистичних показників, аналіз показників варіації, кореляційно-регресійний метод аналізу взаємозв'язків, аналіз динамічних рядів, індексний метод, вибірковий метод, таблично-графічний метод. Кожний з цих методів передбачає використання певних критеріїв і дозволяє вирішувати конкретні завдання підчас обґрунтування господарських рішень, їх реалізації та контролю виконання.

Так, статистичне спостереження, зведення й групування статистичних даних передбачають формування представницької вибірки щодо господарських рішень певного типу та їх упорядкування для подальшого поглибленого аналізу. Результати статистичного спостереження упорядковують шляхом зведення й групування, отримуючи ряди розподілу та зазвичай оформлюють у вигляді статистичних таблиць і графіків.

Статистичні показники дозволяють отримувати узагальнені дані на основі абсолютних величин, порівнювати різноманітні показники між собою, розраховуючи відносні величини, та отримувати усереднені значення параметрів рішень за допомогою середніх величин. Кожний із зазначених типів статистичних показників дозволяє оцінити як планові параметри рішень, що приймаються, так і проконтролювати їх виконання.

Аналіз показників варіації передбачає можливість застосування низки показників, які базуються, переважно на оцінці ступеню мінливості окремих значень певних параметрів господарського рішення навколо середнього значення. Найчастіше в спеціальній літературі пропонується використання таких показників варіації, як математичне очікування, середньоквадратичне відхилення, дисперсія, коефіцієнти варіації. При цьому чим більші значення показників варіації, тим вищий ступінь мінливості, тим неоднорідніше досліджувана сукупність, тим вища непевність і ризик щодо отримання очікуваних результатів рішення. Тому аналіз показників варіації має найширше застосування підчас обґрунтування рішень, пов'язаних з ризиком.

Кореляційно-регресійний метод аналізу взаємозв'язків застосовується для встановлення наявності, щільності та істотності зв'язків між окремими чинниками, які визначають результати певного господарського рішення та дозволяють намітити заходи щодо підвищення його ефективності.

Аналіз динамічних рядів застосовують при оцінці змін певних параметрів господарських рішень у часі, встановленні тенденцій та складанні різноманітних прогнозів. Наприклад, можливо вивчити тенденції та спрогнозувати попит на продукцію підприємства та ін.

Індексний метод передбачає оцінку динаміки параметрів рішень, ступінь виконання планових значень цих параметрів, просторове порівняння, аналіз впливу окремих чинників на зміну результуючих показників тощо.

Вибірковий метод дозволяє презентувати певну генеральну сукупність за результатами аналізу параметрів вибіркової сукупності. Вибірковий метод може застосовуватися підчас дослідження попиту на нову продукцію підприємства, контролю якості вхідної сировини чи готової продукції.

Таблично-графічний метод є допоміжним методом при використанні інших статистичних методів, надаючи результатам обчислення певних статистичних показників більшої наочності та зрозумілості.

Всі статистичні методи взаємопов'язані між собою, тому є доцільним їх комплексне застосування підчас обґрунтування рішень. Головною умовою застосування статистичних методів є наявність репрезентативних вибірок. На практиці складно зібрати досить репрезентативні вибірки. Тому можливе штучне формування вибірки на основі комп'ютерної імітації або комплексне застосування статистичних і експертних методів аналізу.

Зазначені методи можуть бути більш або менш придатними для певних видів господарських рішень. Найбільш придатними статистичні методи є підчас обґрунтування рішень, що приймаються за умов ризику, стандартних, рутинних і нетворчіх. Малопридатними статистичні методи є щодо рішень творчіх, унікальних і нестандартних, зокрема, інноваційних.

Таким чином, статистичні методи відіграють важливу роль підчас обґрунтування господарських рішень. Їх грамотне застосування сприяє успішній реалізації розроблюваних рішень і сталому розвитку підприємства.

Джерело: Логвінова О.П., Зеленська М.В. «Роль статистичних методів в обгрунтуванні господарських рішень»