Способи проведення статистичних спостережень

По способу спостереження, отримання первинного матеріалу розрізнюють безпосереднє спостереження, документальне та опитування.

Безпосереднє спостереження здійснюється шляхом реєстрації одиниць, які досліджуються та їх ознак особами, які здійснюють реєстрацію на підставі безпосереднього огляду, підрахунку, зважування і т.п.

Документальне спостереження базується на дослідженні можливих джерел відомостей – різних документів первинного обліку і звітності.

Опитування передбачає отримання необхідних відомостей шляхом реєстрації змісту відповідей, які надають опитувані особи.

Можливі чотири різновиди опитування: експедиційне, анкетне, кореспондентське і самореєстрації.

Експедиційний спосіб полягає у тому, що спеціально підготовлені реєстратори шляхом опитування заповнюють статистичні бланки (формуляри), які містять питання програми спостереження.

Прикладом може слугувати збір відомостей при перепису населення.

Анкетний спосіб полягає у тому, що спеціально розроблена у відповідності до тематики спостереження анкета розсилається певному колу осіб, або друкується у періодичних виданнях, а після заповнення повертається статистичним органам або організації, яка ініціювала проведення спостереження. Звичайно з числа розісланих анкет повертається тільки частина. Тому цей спосіб слід розглядати як один з видів не суцільного спостереження. Даний спосіб широко використовується у соціологічних та демографічних дослідженнях.

Наприклад, для виявлення суспільного погляду про матеріали, які друкуються у виданнях, читачам пропонують відповісти на питання спеціальної анкети. Анкетне опитування можливо використовувати для визначення якості наданих послуг і т.ін.

Кореспондентський спосіб – це реєстрація фактів про явища і процеси на місцях їх виникнення та протікання, спеціально підготовленими особами і надсилання інформація про них відповідним організаціям.

Даний метод широко використовується для цілей дослідження ринку товарів і послуг на рівні окремих регіонів.

Спосіб самореєстрації або самостійного обчислення полягає у тому, що робітники статистичних органів роздають опитувальні бланки особам, які підлягають опитуванню, інструктують їх, а потім збирають заповненні формуляри, контролюючи повноту і правильність отриманих свідоцтв. Цей спосіб використовується при дослідженні бюджету родин (вивченні доходів і витрат), при проведенні деяких переписів і т. п.

Слід відзначити, що окремі види і способи спостереження можуть застосовуватися у комплексі. Наприклад, у США біля 70% свідоцтв при перепису населення отримують шляхом самостійної реєстрації, а інша частина за допомогою експедиційного способу.

Джерело:

Лєкарев В.О. Практикум з загальної теорії статистики. Частина І / В. О. Лєкарев, О. В. Кунченко – Алчевськ: ДонДТУ, 2006. – 139 с.