Види статистичних спостережень

За періодичністю реєстрації фактів розрізнюють неперервне (поточне), періодичне і одночасне спостереження.

Поточне спостереження ведеться систематично, постійно, в міру виникнення явищ (реєстрації фактів). Наприклад, реєстрація народження і смерті, яка здійснюється відділами РАГСу, облік випуску продукції, облік явок і неявок робітників на роботу, який здійснюють підприємства, облік касової виручки у магазині тощо.

Періодичне спостереження передбачає реєстрацію явищ, які досліджуються, через певні, здебільш однакові, проміжки часу. Наприклад, облік успішності студентів на екзаменаційних сесіях, щотижнева звітність про рух посіву зернових, щорічна статистична звітність тощо.

Одночасне спостереження – проводиться один раз для дослідження будь-яких окремих питань, або епізодично повторюється через невизначені проміжки часу, в міру необхідності. Прикладом може бути перепис житлового фонду, перепис матеріальних втрат внаслідок стихійного лиха або технічної аварії, дослідження анкетуванням теми «Ваш вільний час», дослідження житлових умов робітників заводу тощо.

За ступенем охоплення одиниць сукупності, яка досліджується, розрізнюють суцільне і не суцільне спостереження.

Суцільне спостереження – це спостереження, при якому реєстрації належать всі без виключення одиниці сукупності, яка досліджується. Наприклад, перепис населення, збір даних у статистичних, фінансових, податкових формах звітності, які охоплюють підприємства усіх форм власності, установи, організації, реєстрація народження і смерті тощо.

Не суцільне спостереження – це таке спостереження, при якому дослідженню підлягають не всі одиниці сукупності, яка досліджується, а тільки її частина, на основі якої намагаються отримати загальну характеристику всієї сукупності.

Не суцільне спостереження має ряд переваг над суцільним спостереженням: скорочення часу і витрат, можливість більш детального дослідження окремих одиниць тощо.

У не суцільному спостереженні виокремлюють: спостереження основного масиву, вибіркове спостереження і монографічне.

Спостереження основного масиву – передбачає збір даних тільки по тих одиницях сукупності, які формують основний внесок у характеристику явища, яке досліджується і мають вирішальне значення. Ті одиниці сукупності, про які відомо, що вони не мають великого значення в характеристиці сукупності, виключаються з дослідження.

Наприклад, якщо досліджувати структуру вантажообігу, можна обмежитися тільки найбільшими транспортними вузлами, дослідження забруднення атмосфери у найбільш екологічно небезпечних містах і т.п.

Вибіркове спостереження полягає у дослідженні спеціальним чином відобраної частини одиниць сукупності з подальшим розповсюдженням результатів на всю сукупність. Відібрана частина повинна точніше відтворювати всю сукупність, з усіма характерними їй особливостями, наприклад: дослідження якості виробів, або матеріалу, використовуючи результати дослідження лише невеликої її частини (вибірки).

Монографічне спостереження полягає у детальному описі невеликої кількості або окремих одиниць сукупності, які не можуть бути настільки результативними при масовому дослідженні.

Звичайно воно проводиться з метою визначення наявних, або тенденцій, які намічаються до розвитку, для дослідження і розповсюдження передового опиту окремих господарств або виявлення недоліків їхньої роботи.

Наприклад, дослідженню роботи окремих підприємств, які перейшли до приватної власності.

Джерело:

Лєкарев В.О. Практикум з загальної теорії статистики. Частина І / В. О. Лєкарев, О. В. Кунченко – Алчевськ: ДонДТУ, 2006. – 139 с.