Методологія стратегічного аналізу

Метод стратегічного аналізу, як й інших прикладних економічних дисциплін, базується на певній сукупності загальнонаукових і власних (прикладних) методичних прийомів. До першої категорії належать ті прийоми, які ґрунтуються на методі філософії або, точніше, логіки. Ці методичні прийоми є універсальними; вони можуть застосовуватися у будь-якій сфері економіки, техніки чи мистецтва.

У стратегічному аналізі використовується ряд загальнонаукових прийомів: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, спостереження, порівняння, моделювання, абстрагування, конкретизація, системний аналіз, оцінка, класифікація та ін.

Наукове дослідження у стратегічному аналізі має на меті знаходження постійних відносин між двома або більше категоріями явищ. Таке дослідження включає три загальнонаукові прийоми:

 • індукцію, або перехід від фактів, що спостерігаються, та окремих висновків до загальних висновків, які утворюють правила (закони);
 • дедукцію, або перехід від загальних висновків до інших, менш загальних, або до окремих фактів;
 • перевірку таких фактів і висновків.

Оскільки стратегічний аналіз використовує інформацію, яка характеризується високим рівнем невизначеності, його проведення вимагає глибокого системного дослідження фактів та явищ з метою формулювання правил і критеріїв (індукція) для проведення досліджень і здійснення оцінки стратегій діяльності на їх основі (дедукція). З допомогою дедукції можна отримати нові факти і висновки, які в подальшому будуть основою для індукції, причому цей процес має циклічний характер. Взаємозв'язок індукції і дедукції у стратегічному аналізі обумовлюється безперервністю економічних процесів, а факти і висновки, які фігурують у цій системі, потребують ретельної перевірки на кожному етапі.

Окрім загальнонаукових методичних прийомів у процесі проведення стратегічного аналізу виникає необхідність застосування різних прикладних прийомів, які залежно від об'єктів дослідження можна об'єднати у 7 груп:

 1. стратегічний аналіз макрооточення підприємства:
  • аналіз інформаційних оглядів, проекти, звітів, статистичних довідок;
  • кабінетні дослідження, різноманітні методи сегментації, збирання даних, аналізу і статистичної оцінки;
  • економетричне моделювання;
 2. стратегічний аналіз безпосереднього оточення (галузі і конкуренції):
  • аналіз життєвого циклу галузі;
  • аналіз вхідних та вихідних бар'єрів галузі;
  • якісні методи прогнозування;
  • бенчмаркінг;
  • кластерний аналіз;
  • метод сценаріїв;
  • імітаційне моделювання;
  • методи експертних оцінок (Дельфі, мозкового штурму та ін.);
 3. стратегічний аналіз організації:
  • аналіз основних компетенцій і основних можливостей;
  • аналіз вектора зростання;
  • STEP-аналіз (аналіз загроз зовнішнього оточення і профілю можливостей);
  • SWOT-аналіз (аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз);
  • SРАСЕ-аналіз (оцінка стратегічної позиції і дій);
  • матриця ВСС (матриця «Зростання / Частка», розроблена Бостонською консалтинговою групою);
  • матриця СЕ/МсКіnsеу (матриця «Привабливість галузі / Позиція в конкуренції»);
  • РІМS-аналіз (аналіз впливу ринкової стратегії на прибутки);
  • аналіз життєвого циклу організації;
  • аналіз часових рядів, екстраполяція тенденцій;
  • аналіз вразливості організації;
  • порівняльний аналіз «цілі – план – факт – оптимізація – відхилення»;
  • причинно-наслідковий аналіз;
 4. стратегічний аналіз продукту:
  • аналіз життєвого циклу продукту і стратегії маркетингу;
  • аналіз життєвого циклу продукту і фінансової ситуації;
  • аналіз життєвого циклу продукту і конкуренції;
  • аналіз життєвого циклу продукту і менеджменту;
  • аналіз життєвого циклу продукту і факторів продуктивності;
  • аналіз впливу зацікавлених сторін;
 5. стратегічний фінансовий аналіз:
  • підготовка проектованих фінансових звітів;
  • прогнозування за методом проценту від продажу;
  • стратегічна оцінка фінансових результатів і фінансових потреб;
  • розрахунок фінансових коефіцієнтів;
  • діагностика (прогнозування) банкрутства;
 6. стратегічний інвестиційний аналіз:
  • чиста приведена вартість;
  • реальні опціони;
  • методи формування господарського портфеля;
  • методи варіантного аналізу;
  • аналіз ризиків;
 7. аналіз стратегії та прийняття стратегічних рішень:
  • матриця вибору головної стратегії;
  • аналіз ключових факторів успіху;
  • методи імітаційного моделювання;
  • теорія ігор;
  • теорія масового обслуговування;
  • методи сітьового аналізу;
  • методи експертних оцінок;
  • підготовка стратегічного плану.

Враховуючи те, що стратегічний аналіз виконується різними людьми на різних рівнях управління підприємством чи корпорацією – починаючи від членів Ради директорів і менеджерів до безпосередніх виконавців (бухгалтерів-аналітиків, економістів, працівників відділів стратегічного планування, маркетингу, тощо), його функції суттєво «розподілені» за структурними підрозділами.

На рівні вищого керівництва і менеджерів середньої ланки найбільше застосовуються інструктивно-описові моделі, призначені для прийняття загальних рішень щодо вибору необхідної стратегії.

Прогностичні і розрахунково-аналітичні методи і моделі більшою мірою застосовують економісти-аналітики, які повинні мати ґрунтовні знання з таких прикладних дисциплін як бізнес-прогнозування, економіка для менеджерів, економіка стратегії, економетрика, фінансовий аналіз, проектний аналіз, організація промислового виробництва та ін. Знання усіх цих дисциплін необхідне для сучасного економіста-аналітика, оскільки вони тісно пов'язані зі стратегічним аналізом.

Необхідність глибокого вивчення параметрів зовнішнього середовища змушує менеджерів та економістів-аналітиків менше збирати й оцінювати різноманітну інформацію, отриману за допомогою спеціальних досліджень або зі спеціалізованих ділових і фінансових видань, довідників інформаційних агентств, звітів торговельно-промислових асоціацій і державних комітетів та комісій, банків і страхових компаній, аудиторських фірм і соціологічних служб, тощо.

Отже, у процесі проведення стратегічного аналізу зовнішнього середовища доводиться працювати з інформацією, що береться з аналітичних оглядів, прогнозів і вивчення тенденцій. Основу інформаційного забезпечення становить глибоке багаторівневе дослідження вітчизняного і зарубіжного ринків за широким спектром показників і величин, що впливають на управління і результати діяльності підприємства.

Середовище підприємства, як правило, вивчається з системного погляду, коли підприємство розглядається як відкрита система – «вхід», «перетворювач», «вихід».

Важливу роль відіграє також аналіз параметрів маркетингової сукупності, який, використовуючи інформацію про ціну, види продукції, місця її виробництва і способи просування на ринок значною мірою впливає на рішення, що приймаються під час формування стратегії підприємства.

Під час визначення стратегічних цілей, а також вибору виду стратегії застосовуються різноманітні методи і технології прогнозного аналізу (прогнозування і передбачення), критерії вибору оптимального варіанту в умовах недостатньої інформації та високого ступеня невизначеності.