Етапи стратегічного управління конкурентоспроможністю експортного потенціалу

Стратегічне управління конкурентоспроможності експортного потенціалу підприємства передбачає усвідомлену спробу конструювання майбутнього не тільки на підставі знання теперішнього і минулого, але і на підставі вивчення факторів невизначеності і урахування різноманітних ризиків, що дозволить здобувати прибуток завдяки новим можливостям.

Першим етапом процесу програмування конкурентоспроможністю експортного потенціалу підприємства є вибір конкурентного напряму розвитку підприємства. Даний етап складається з визначення місії і розробки конкурентних цілей.

Наступним етапом програмування конкурентоспроможності експортного потенціалу є конкурентний аналіз, який дозволяє оцінити його конкурентоспроможність і виявити конкурентні переваги.

Першим кроком при здійсненні конкурентного аналізу є дослідження конкурентного середовища підприємства. Дослідження конкурентного середовища повинне розпочинатися з вивчення державної політики у галузі конкуренції. Вивчаються основні нормативно-правові акти стосовно конкуренції, визначаються економічні важелі регулювання конкурентних відносин на ринку.

Наступний крок – визначення ключових економічних характеристик ринку. Ми вважаємо що до цих характеристик слід відносити: розмір ринку; інтенсивність конкуренції; бар’єри входу / виходу; рушійні сили ринку.

Визначення розмірів ринку має стратегічне значення для підприємства – невеликий ринок, як правило, не приваблює нових конкурентів, і навпаки великий ринок приваблює інтереси великих корпорацій, фінансово-промислових груп.

Для вимірювання інтенсивності конкуренції рекомендується використання наступних показників: розподіл ринкової частки між конкурентами, темп росту ринку і прибутковість ринку.

Дослідження конкурентного середовища підприємства повинне закінчуватися виявленням ключових факторів конкурентного успіху на даному ринку. Їхня ідентифікація – один із найголовніших пріоритетів розробки конкурентної стратегії підприємства.

Другою частиною конкурентного аналізу підприємства є дослідження факторів конкурентоспроможності експортного потенціалу підприємства. За підсумками дослідження робиться висновок про рівень використання експортного потенціалу підприємства. Ціль дослідження факторів конкурентоспроможності потенціалу – оцінка стратегічної ситуації для підприємства у конкурентному середовищі на міжнародному ринку.

Конкурентний аналіз підприємства повинний закінчуватися складанням прогнозу довгострокової конкурентної позиції підприємства. Цей прогноз є основою прийняття стратегічних рішень. Підприємству необхідно виявити фактори, які будуть забезпечувати конкурентоспроможність маркетингового потенціалу у довгостроковій перспективі.

На етапі аналізу конкурентного середовища необхідно визначити величину майбутнього попиту на товари, що входять до асортименту підприємства, а також фактори, що обумовлюють ринковий попит. Підсумком аналізу буде висновок про ключові ринкові компетенції – набір ресурсів, навичок, знань, що необхідні для здійснення ефективної ринкової діяльності на протязі тривалого періоду часу.

Підсумком аналізу конкурентоспроможності експортного потенціалу буде висновок про ключові фірмові компетенції. Тобто про ті фактори експортного потенціалу, які дозволять підприємству вдало конкурувати на ринку.

Головним результатом стратегічного конкурентного аналізу являється стратегічна інформація на підставі якої здійснюється порівняльна оцінка експортного потенціалу конкурентів. Для цього, за допомогою комп'ютерної програми, необхідно розрахувати рівень використання потенціалу підприємств – конкурентів.

Після кількісної оцінки рівня використання експортного потенціалу підприємств необхідно розробити «профіль експортного потенціалу» конкурентів. Аналіз даного профілю дозволить виявити «ключові фактори успіху» і слабкі сторони діяльності конкурентів.

На підставі «профілю експортного потенціалу» необхідно скласти «профіль конкурентоспроможності експортного потенціалу» для всіх груп підприємств, що надасть можливість не тільки здійснити відносну оцінку конкурентів, але і буде основою для вибору конкурентної стратегії і визначення заходів для підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

В рамках оцінки конкурентоспроможності потенціалу доцільне здійснення групування конкурентів.

Центральним моментом стратегічного управління конкурентоспроможності експортного потенціалу підприємства є формування стратегічного портфелю. Даний етап складається з стадії розробки і оцінки альтернативних конкурентних стратегій і з стадії вибору стратегій.

Вибір конкурентної стратегії визначається станом, потенціалом, іміджем підприємства на ринку, специфікою його товарів. Конкурентні стратегії розглядаються як основа базових стратегій підприємства і забезпечують підприємству можливість функціонування в умовах ринкової економіки.

Запропоновані етапи процесу спрямовані на розширення можливостей стратегічного управління за рахунок безпосереднього залучення всіх працівників підприємства до планування. Вони дозволяють звільнити енергію підприємства, підняти планку звичних уявлень, і затвердитися у розумінні того, що ці уявлення не визначають дійсного потенціалу підприємства.

Джерело: Фабрика І.В. «Зміст етапів процесу стратегічного управління конкурентоспроможністю експортного потенціалу»