Інформаційні аспекти формування стратегії управління витратами підприємства

Сучасні підприємства аналізують рентабельність діяльності не тільки з позиції ринкових цін й прогнозування прибутків, а й з урахуванням витрат на їх отримання. Оскільки ринкові чинники у всіх суб’єктів господарювання майже одинакові, рівень і динаміка витрат визначають успішність діяльності. Актуальність проблеми стратегічного управління витратами підприємств зумовлена також популяризацією концепції стратегічного менеджменту та акцентуванням на визначенні й мінімізації різного роду ризиків.

Як стверджує О. Амоша, «забезпечення ефективності промислового виробництва країни на рівні основної ланки – підприємства – потребує докорінної зміни організації роботи, вдосконалення інноваційної діяльності, зниження витрат … Особливо важливі сьогодні кардинальні зміни в управлінні витратами підприємств».

Незважаючи на значні досягнення в теорії та практиці управління витратами недостатньо досліджено інформаційне забезпечення цього процесу.

Управління витратами підприємства – це процес цілеспрямованого формування оптимального рівня витрат підприємства відповідно до визначеної мети його діяльності. Основним чинником, від якого залежать витрати підприємства, прийнято вважати обсяг його діяльності, тому достовірна й своєчасна інформація щодо поточних витрат, прогнозу їх змін, ринкової ситуації й адекватних коригувань щодо обсягів виробництва й збуту, цін тощо є надзвичайно важливою.

Застосування базових положень стратегічного менеджменту до системи управління витратами передбачає формування стратегії цього процесу. Так, стратегічними цілями функціонування організації є:

  • максимізація прибутку;
  • безризиковий розвиток і поступове нарощення обсягів діяльності;
  • зростання ринкової вартості активів, що реалізується у підвищенні вартості бізнесу на базі діючого підприємства для його власників (акціонерів).

Залежно від вибору підприємством тієї чи іншої стратегії розвитку визначається й чітко підпорядковується стратегія управління його витратами. Очевидно, що головною метою діяльності є отримання найбільшого прибутку з найменшими витратами. Проте в довгостроковій перспективі економія на обсягах чи якості ресурсів може бути не виправдана.

Стратегія управління витратами – це визначена згідно з стратегією розвитку підприємства лінія його альтернативної поведінки щодо формування оптимального рівня витрат та вибір найефективніших методів їх оптимізації.

Інформаційне забезпечення стратегічного управління витратами включає як аналіз макроекономічних чинників діяльності підприємства, котрий формує переважно служба маркетингу, так і оцінку мікроекономічних факторів на рівні самого підприємства й/або його структурних підрозділів, яку надають обліковці з даних облікової системи й спеціалісти-виробничники на підставі виробничих потужностей, технологій тощо.

Зокрема, важливими зовнішніми чинниками (економічні, політичні, соціальні, міжнародні, законодавчо-регулюючі, форс-мажорні), які істотно впливають на вибір стратегії управління витратами, є динаміка фінансового ринку, ринку праці, рівень соціально-економічної та політичної стабільності, рівень інфляції та фіскального навантаження. Перелік показників суттєво варіюється залежно від виду продукції, долі ринку, території охоплення, стратегії збуту тощо й достовірність підвищиться при їх постійному відстеженні. Виконуючи періодично СВОТ-аналіз можна визначити ключові чинники успіху і перспективи розвитку окремих видів діяльності підприємства, обґрунтувати загальну стратегію його управління витратами.

Оцінка та аналіз внутрішньої інформації щодо місць виникнення, величини витрат, видів діяльності, центрів відповідальності, величини здійснення витрат, причин відхилень планових витрат від фактичних тощо є основою для управління витратами на рівні підприємства.

Узагальненими показниками, що відображають ефективність управління витратами підприємства є відносні показники витратомісткості (собівартість одиниці продукції, витрати на одну гривню товарної продукції) та витратовіддачі (обсяг товарної продукції на одну гривню витрат). Істотними чинниками при формуванні стратегії управління витратами підприємства та її ефективності є удосконалення технології виробництва, зменшення строків зберігання й диверсифікація каналів реалізації продукції, зростання технічного рівня виробництва, покращання організації праці, зміна обсягів та структури продукції, що виготовляється чи надаваних послуг. Важливим, при сучасному динамічному ринку, є зменшення строків реагування підприємства на зміни, а при можливості й їх прогнозування і своєчасна підготовки, що неможливо без ефективного інформаційного супроводу.

Джерело: Сова О. «Інформаційні аспекти формування стратегії управління витратами підприємства»