Класифікація витрат на виробництво

Класифікація витрат на виробництво – групування витрат на виробництво і реалізацію продукції.

В обліку витрат на виробництво головну роль відіграє групування витрат: 1) за економічними елементами витрат на виробництво, 2) за калькуляційними статтями витрат.

 

Витрати на виробництво за економічними елементами групують на сировину, основні матеріали, куповані вироби, напівфабрикати вироби по кооперації, допоміжні матеріали паливо зі сторони, заробітну плату (основну, додаткову) промислово-виробничого персоналу, електроенергію зі сторони, відрахування на соцстрах, амортизацію основних виробничих фондів та ін. Крім поданої вище класифікації витрати можна групувати за іншими ознаками. За методом віднесення витрат на собівартість продукції їх поділяють на прямі й побічні. До прямих належать основні матеріали, куповані вироби, паливо та електроенергію для технологічних цілей, заробітна плата основних виробничих працівників їх зараховують безпосередньо до собівартості продукції. Побічні витрати пов'язані з управлінням і обслуговуванням цеху, заводу, їх безпосередньо не відносять на собівартість, а зараховують до собівартості пропорційно прийнятій базі (у % до основної заробітної плати виробничих працівників).

Залежно від обсягів виробництва витрати поділяють на змінні й умовно-постійні. До змінних належать витрати, які безпосередньо залежать від обсягів виробництва заробітна плата основних виробничих працівників, основні матеріали, паливо, енергія та ін. Умовно-постійні витрати не змінюються або змінюються незначною мірою із зміною обсягів виробництва заробітна плата управлінського персоналу, витрати на утримання виробничих приміщень (амортизація будівель, освітлення), адміністративно-господарські витрати та ін.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.