Процес товароруху

Процес доведення товарів від підприємств-виробників через підприємства оптової і роздрібної торгівлі до споживачів називається рухом товару. Він включає не тільки фізичне переміщення товарів з місць виробництва в місця споживання, але і операції, пов'язані з їх зберіганням, підсортуванням і підготовкою до продажу на підприємствах торгівлі.

На підприємствах торгівлі завершується процес кругообігу засобів, вкладених у вироблені предмети споживання, відбувається перетворення товарної форми вартості в грошову і створюється економічна основа для відновлення виробництва товарів. Тому раціональна організація процесу руху товару – одна з важливих функцій торгівлі. З цією метою повинні визначатися найсприятливіші потоки і напрями руху товарів, економічніші види транспорту для перевезення товарів з місць виробництва в місця споживання, а також повинна створюватися відповідна мережа складів і баз.

Від того, наскільки раціонально організований процес руху товару, в значній мірі залежить якість торгового обслуговування населення, а також час обороту товарно-матеріальних цінностей. Тому рух товару припускає створення технологічного ланцюга, здатного своєчасно і безперебійно доводити товари від виробництва до споживачів у необхідній кількості, широкому асортименті, високої якості, при мінімальних витратах праці, матеріальних засобів і часу.

Основними ланками технологічного ланцюга руху товару є виробничі і сільськогосподарські підприємства, що виробляють товари народного споживання, оптові бази, магазини і інші пункти роздрібного продажу товарів.

Виходячи з сфери виробництва в сферу споживання, товари можуть проходити через одне або більш складських ланок. Раціональна організація процесу руху товару передбачає проходження товару через мінімальне число ланок.

На організацію процесу руху товару робить вплив ряд чинників, які можна об'єднати в наступні групи:

  • виробничі;
  • транспортні;
  • соціальні;
  • торгові.

На характер процесу руху товару великий вплив роблять його форма і ланковість.

В основу раціональної організації процесу руху товару повинне бути встановлене дотримання наступних основних принципів:

  • застосування найкоротших шляхів руху товарів;
  • встановлення оптимальної форми і ланковості руху товарів з широким застосуванням централізованої доставки товарів в роздрібну торгову мережу;
  • вибір раціональних транспортних засобів і ефективне їх використовування;
  • широке застосування тари-устаткування і засобів механізації навантажувально-розвантажувальних і складських робіт;
  • постійне вдосконалення і оптимізація технологічного ланцюга руху товару.

Рух товарів з районів виробництва в райони споживання повинен відбуватися найкоротшими шляхами, що забезпечує проходження ними якнайменшого шляху від виробника до споживача, прискорення процесу відтворення і якнайменші витрати по переміщенню товарів. У цьому повинні бути зацікавлені як виробники, так і торгові підприємства.

У практиці організації руху товару знаходять застосування дві його форми: транзитна і складська.

Транзитна форма полягає в завезенні товарів в роздрібну торгову мережу безпосередньо з виробничих підприємств. Вона застосовується переважно по товарах простого асортименту, які не вимагають підсортування.

Складська форма руху товару знаходить застосування в основному при доставці в роздрібну торгову мережу товарів складного асортименту. При цьому товари з метою їх підсортування слідують через складські ланки. Розрізняють одноланкову і багатоланкову складські форми руху товару.

Для визначення складської ланковості використовують коефіцієнт, який розраховується шляхом відношення оптово-складського товарообігу до роздрібного.

При організації руху товару важливе значення має правильний вибір транспортних засобів і ефективне їх використовування. При цьому враховується відстань перевезення, вигляд і фізико-хімічні властивості товарів. Крім того, повинне бути забезпечена максимальне завантаження транспорту, скорочені його простої, виключені порожні пробіги.

Широке використовування в процесі руху товару тари-устаткування дозволяє не тільки виключити важкі ручні процеси, істотно підвищити продуктивність праці і культуру торгівлі, але і добитися значного економічного ефекту від її упровадження. Так, витрати на доставку і реалізацію 1 т вантажу знижуються на 40-45%, продуктивність автотранспорту збільшується в 1,8 рази, час на вантаження і розвантаження автомобілів скорочується в 5 разів. Крім того, використовування тари-устаткування для доставки і продажу товарів дозволяє скоротити до 8 технологічних операцій в торгівлі і до 13 операцій на транспорті і підприємствах постачальників.

У всіх ланках технологічного ланцюга руху товару повинні широко використовуватися засоби механізації навантажувально-розвантажувальних робіт. Їх застосування дозволяє ефективніше використовувати транспортні засоби і робочу силу, істотно прискорити процес руху товару.

Високу ефективність руху товару забезпечує постійне вдосконалення і оптимізація всього його технологічного ланцюга. Це досягається єдністю технологічного ланцюга, відповідністю його вимогам потокової обробки вантажів, при якій кожна попередня операція одночасно є підготовкою до подальшої.

Особливо важливе значення тут мають операції, пов'язані з підготовкою товарів до продажу (їх фасовка, упаковка, комплектування необхідного асортименту і т.д.). У сучасних умовах ці операції у великих об'ємах виконуються на підприємствах як оптової, так і роздрібної торгівлі.

Організація технологічного ланцюга руху товару з дотриманням названих вище основних принципів дозволяє забезпечити високу ефективність всього процесу руху товару.