Відповіді на тестові запитання №1 (торгова справа)

1) Яке визначення характеризує роздрібний товарооборот як економічну категорію?

1. Кількість товарів масового споживання за групами та окремими найменуваннями, що реалізовані кінцевим споживачам.

2. Сума грошей за товари й послуги, реалізовані через роздрібну мережу та підприємства громадського харчування (правильна відповідь).

3. Кількісна та якісна характеристика товарної маси, яка переходить із сфери виробництва до сфери споживання.

4. Сукупність економічних відносин, які виникають у процесі обміну грошових коштів на товари масового споживання.

 

2) Який з наведених елементів має найбільшу питому вагу у вартісній структурі роздрібного товарообороту як економічного показника?

1. Вартість засобів праці торговельного підприємства, що переноситься ним на реалізовані товари.

2. Вартість придбаних товарів, що реалізуються торговельним підприємством (правильна відповідь).

3. Вартість реалізованих товарів, що додатково створюється торговельним підприємством.

4. Вартість трудових ресурсів, що використовуються торговельним підприємством для забезпечення.

 

3) Яке визначення характеризує роздрібний товарооборот як показник господарської діяльності?

1. Сукупність економічних відносин, які виникають у процесі обміну товарів на гроші населення.

2. Грошова оцінка вартості товарів, що реалізуються для кінцевого споживання через роздрібну мережу (правильна відповідь).

3. Кількість проданих товарів за групами та окремими найменуваннями.

4. Загальна сума чистого доходу від операційної діяльності торговельного підприємства.

 

4) Як визначається показник обсягу роздрібного товарообороту на торговельному підприємстві?

1. У цінах фактичної реалізації за моментом надходження грошей у рахунок оплати за товар від покупця.

2. У цінах, в яких ведеться облік товарних запасів, за моментом повної оплати покупцем придбаного товару.

3. У цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей (правильна відповідь).

4. У цінах та за моментом, що визначають власники торговельного підприємства.

 

5) Продаж яких товарів не враховується у складі роздрібного товарообороту?

1. Продаж нових товарів, придбаних торговельним підприємством на умовах товарного кредиту.

2. Продаж уживаних товарів, що були скуплені торговельним підприємством у населення.

3. Продаж уживаних товарів, що були прийняті торговельним підприємством від населення на комісію.

4. Усі зазначені випадки продажу товарів (правильна відповідь).

 

6) Який з зазначених елементів не враховується при визначенні обсягу роздрібного товарообороту торговельного підприємства?

1. Продаж товарів оптом зі складу підприємства (правильна відповідь).

2. Продаж продукції громадського харчування.

3. Продаж товарів із відстрочкою платежу (у кредит).

4. Продаж друкованих видань через мережу кіосків.

 

7) Чи враховуватиметься у складі роздрібного товарообороту торговельного підприємства продаж продукції власного виробництва кондитерського цеху та кафетерію, які є структурними підрозділами даного підприємства?

1. Враховуватиметься, але лише у частині роздрібного продажу даної продукції безпосередньо населенню.

2. Так, враховуватиметься (правильна відповідь).

3. Ні, не враховуватиметься, оскільки даний вид продажу належить до товарообороту громадського харчування.

4. Ні, не враховуватиметься, крім роздрібного продажу придбаних товарів.

 

8) Який вид продажу не входить до складу товарообороту ресторанного господарства (РГ) і не враховується у загальному обсязі роздрібного товарообороту?

1. Роздрібний продаж продукції власного виробництва підприємства РГ безпосередньо населенню.

2. Оптовий продаж продукції власного виробництва підприємства РГ іншим підприємствам РГ та торговельним підприємствам (правильна відповідь).

3. Роздрібний продаж товарів, придбаних підприємством РГ.

4. Усі зазначені види продажу.

 

9) Як співвідносяться між: собою обсяг виручки від продажу товарів та обсяг роздрібного товарообороту (РТО) торговельного підприємства?

1. Обсяг РТО більше або дорівнює виручці, оскільки у РТО враховується повна вартість і тих товарів, які не повністю оплачені (правильна відповідь).

2. Обсяг РТО та виручки рівні між собою, оскільки за визначенням РТО є сумою виручки від реалізації товарів.

3. Обсяг РТО менше виручки, оскільки у РТО вартість реалізованих товарів входить з вирахуванням тари.

4. Дане співвідношення може бути різним, залежно від особливостей діяльності роздрібного торговельного підприємства.

 

10) Який із зазначених факторів, що впливає на обсяг роздрібного товарообороту, може регулюватися торговельним підприємством?

1. Рівень доходів потенційних покупців.

2. Пропускна спроможність роздрібної мережі підприємства (правильна відповідь).

3. Рівень та структура споживання, що склалися у зоні діяльності підприємства.

3. Рівень та структура споживання, що склалися у зоні діяльності підприємства.

4. Ступінь конкуренції ринку, на якому функціонує підприємство.

 

11) Який показник характеризує обсяг реалізації товарів, що дає змогу торговельному підприємству за рахунок отриманого доходу покрити поточні витрати на здійснення своєї діяльності та одержати після сплати податків мінімально необхідну суму прибутку?

1. Точка ліквідації.

2. Точка мінімальної рентабельності (правильна відповідь).

3. Точка беззбитковості.

4. Точка грошової рівноваги.

 

12) Який показник характеризує обсяг реалізації товарів, що дає змогу торговельному підприємству одержати доходи, які будуть дорівнювати поточним витратам?

1. Точка ліквідації.

2. Точка мінімальної рентабельності.

3. Точка беззбитковості (правильна відповідь).

4. Точка грошової рівноваги.

 

13) 3 якою метою здійснюються розрахунки обсягу товарообороту торговельного підприємства в точці беззбитковості?

1. Для оцінки ліквідаційної вартості підприємства.

2. Для оцінки ступеня ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства.

3. Для оцінки вартості капіталу підприємства.

4. Для оцінки можливостей одержання прибутку від основної діяльності (правильна відповідь).

 

14) За якою формулою визначається обсяг реалізації товарів із товарного балансу?

Умовні позначення: Н - надходження товарів; В - вибуття товарів, що не входить до реалізації; Зп - товарні запаси на початок періоду; Зк - товарні запаси на кінець періоду.

1. Зп+Н+В-Зк.

2. Н-Зп+В-Зк.

3. Н-В+Зп-Зк (правильна відповідь).

4. Н-В+Зк-Зп.

 

15) За якою формулою визначається обсяг надходження товарів із товарного балансу?

Умовні позначення: Р - реалізація товарів; В - вибуття товарів, що не входить до реалізації; Зп - товарні запаси на початок періоду; Зк - товарні запаси на кінець періоду.

1. Зп+Р-В-Зк (правильна відповідь).

2. Р-Зк+В-Зп.

3. Р+В+Зк-Зп.

4. Р-В+Зк-Зп.

 

16) Визначте формулу зміни у товарних запасах (різницю між: величиною товарних запасів на кінець періоду та товарних запасів на початок періоду) із товарного балансу?

Умовні позначення: Р - реалізація товарів; В - вибуття товарів, що не входить до реалізації; Н - надходження товарів.

1. Р+В-Н.

2. Н+Р-В.

3. Н+В-Р

4. Н-Р-В (правильна відповідь).

 

17) Визначте перший етап у структурно-логічній моделі управління товарооборотом торговельного підприємства.

1. Аналіз обсягу, динаміки та структури товарообороту, оцінка факторів, що впливають на товарооборот.

2. Формулювання стратегічних цілей торговельного підприємства щодо товарообороту.

3. Формування інформаційної бази управління товарооборотом (правильна відповідь).

4. Обґрунтування обсягу та структури товарообороту на плановий період.