Покращення якості життя населення через безпечне харчування

Метою державної політики є забезпечення істотного покращення якості життя населення. Покращення якості життя населення передбачає орієнтацію на рівень добробуту населення, досягнутий у розвинутих країнах. Виконання такого завдання передбачає прийняття відповідних програм на довгострокову перспективу, конкретизованих на кожний визначений період. При цьому слід усвідомлювати: таких результатів можна досягти лише за умов, що Україна за рівнем економічного розвитку досягне потенціалу розвинутих держав.

Засобом досягнення поставлених цілей є передусім забезпечення поступального розвитку цивілізованого ринку. Проблеми харчування, що спостерігаються в нашій країні, мають розв'язуватися шляхом прискорення структурної перебудови продовольчого ланцюга, нарощування виробничого потенціалу, оновлення технічної бази сільськогосподарського комплексу, підвищення конкурентоспроможності й ефективності національного бізнесу та інше.

Вже сьогодні ситуація на світовому ринку продовольства свідчить про зацікавленість споживачів в здоровому харчуванні. В умовах ринкових відносин здорове харчування як підґрунтя продовольчої безпеки, стає пріоритетним завданням держави та перетворюється на національну ідею українського суспільства, бо від її вирішення залежить життя та здоров’я людей, конкурентоспроможність вітчизняних підприємств та розширення ринків збуту, що підтверджується реалізацією національної програми «Україні – безпечне харчування».

Шкоду середовищу існування людини наносить і сільське господарство, що не може обходитися без мінеральних добрив, засобів захисту рослин від хвороб і комах. Для застосування в сільському господарстві затверджений довгий перелік різних хімічних препаратів [2]. Багато які з них після застосування розкладаються до безпечних сполук протягом 3-4 тижнів, але багато з них перетворюється на метаболіти, здатні зберігатися в ґрунті до 5-7 років і всмоктуватися рослинами. В результаті зернові культури, овочі, фрукти, корми для тварин і птахів містять залишки пестицидів, гербіцидів, фунгіцидів, зооцидів і ін. Апріорі, покращення якості життя населення в Україні є головною передумовою переходу країни до інноваційної моделі розвитку.

Важливо визначити, що інноваційні пріоритети для держави – це перелік першорядних економічно обґрунтованих напрямів науково-технологічного розвитку на чітко визначений період часу, реалізація яких має гарантувати національну безпеку за рахунок задоволення таких національних потреб, серед яких є високий рівень життя населення країни.

Покращення якості життя населення через безпечне харчування полягає, перш за все, у розширенні органічного виробництва, що є одним із пріоритетних напрямків вирішення означених проблем, висвітлених у концепції державної політики у сфері управління якістю продукції як відгук на Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції».

Виробництво стає складовою аграрного ринку, і цьому передує прийняти Закон України від 03.09.2013 р. № 425-VII «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», який визначає правові та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю і спрямований на забезпечення справедливої конкуренції та належного функціонування ринку органічної продукції та сировини, покращення основних показників стану здоров’я населення, збереження навколишнього природного середовища, раціонального використання ґрунтів, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів, а також гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні. Зазначений Закон України ще не набув чинності.

З метою покращення якості життя населення необхідно стимулювання розвитку органічного виробництва шляхом надання виробникам органічної продукції фінансової підтримки, а також низки пільг та преференцій; розвивати ринок органічних продуктів та збільшувати, разом із зростаючим ринком, ефективність виробництва та переробки органічної продукції; забезпечити захист органічної продукції від забруднення генетично модифікованими організмами. Дуже важливим є закріплення довіри споживачів до органічного виробництва та сертифікованої і відповідним чином маркованої органічної продукції. Доцільно за допомогою сертифікованої належним чином органічної продукції сприяти захисту інтересів споживачів.

Покращення якості життя населення передбачає гарантовану безпеку харчування та виробництво якісних продуктів, що передбачає посилення захисту прав споживачів шляхом удосконалення державного контролю за якістю та безпекою продовольчих товарів, гармонізація національних стандартів якості з міжнародними, запровадження національної системи сертифікації та маркування органічної сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, стимулювання розширення виробництва органічних продуктів харчування.

Отже, існує потреба в перегляді й актуалізації змісту державної наукової політики, визначеності її доктринальних завдань та стратегічних напрямів, а також у створенні простих, зрозумілих науковцям, владі та суспільству механізмів забезпечення зростання ролі науки та її інноваційного потенціалу в соціально-економічному розвитку країни.

Джерело: Холодова О.Ю., Гончар Л.А. «Покращення якості життя населення через безпечне харчування»