Інтранет

Інтранет – внутрішня локальна мережа установи, яка створена і працює на основі Internet-технологій. Сучасні установи в умовах динамічного бізнесу переросла межі паперові технології, тому мережі Інтранет швидко поширюються.

Extranet – дві або більше Intranet-мереж, об’єднаних з метою спільного використання ресурсів установ; сукупність торговельних партнерів, що існує на мережі Інтернет.

Інформаційний простір компанії і всього ринку утворюють єдине ціле, що вимагає нового підходу до питання ефективності управління, проблеми оптимального розміру компанії та визначення її кордонів, проблем безпеки и інтелектуальної власності.

На розвиток Intranet у пострадянських країнах впливає кілька чинників:

 • процес приватизації вже визначив власників, у яких з'являється реальна потреба в підвищенні ефективності менеджменту. Однак, на відміну від західного, історія нашого національного менеджменту вимірюється лише декількома роками;
 • триває процес концентрації національних капіталів і розширення компаній: великі поглинають дрібні та середні, що призводить до постійної перебудови систем управління. Зростають проблеми їх керованості та стабільності;
 • зросла потреба великих компаній пострадянських країн в іноземних інвестиціях для реалізації масштабних проектів;
 • більшість ринків пострадянських країн стає конкурентоспроможними, що вимагає від національних компаній переорієнтації з внутрішніх проблем на проблеми клієнтів.

Intranet може вирішувати як загальні завдання менеджменту, так і завдання лише нових національних підприємств:

 • Intranet може стати першим, «м'яким» етапом інтеграції великих компаній (це актуально для нових фінансово-промислових труп);
 • Intranet надає вихід на якісно новий рівень управління великими інвестиційними проектами: інвестиційний проект легко відстежити, що важливо для інвесторів;
 • великий інтеграційний потенціал Intranet-систем робить реальним перетворення різнорідного парку комп'ютерних і програмних засобів фірми на єдину інформаційну систему. Впровадження Іпігапеі дає змогу не просто зберегти вже вкладені в інформаційну систему інвестиції, а перейти від стихійного до планомірного розвитку і т.д.

Однак є чинники, які стримують впровадження Intranet у національних компаніях:

 • незважаючи на бурхливий розвиток ринку Intranet-послуг, масштаби його обмежуються головним чином великими промислово розвинутими центрами. Це створює серйозні труднощі залучення до Intranet-систем віддалених від центрів підприємств;
 • на пострадянському просторі слабо розвинута мережева інфраструктура. Більшість існуючих локальних мереж не підтримує базовий протокол Intranet – ТСР/ІР;
 • якість національного інформаційного простору в Intranet низька.

Джерела:

 1. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студ. вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 272 с.
 2. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. – СПб.: Питер, 2001. – 336 с.
 3. Холмогоров В. Интернет-маркетинг: Краткий курс. – СПб.: Питер, 2001. – 208 с.
 4. Успенский И. Энциклопедия Интернет-бизнеса. СПб.: Питер, 2001. – 432 с.
 5. Крупник А. Как продавать товар и получить деньги в Internet (введение в электронную коммерцию). М.: МикроАрт, 2001. – 245 с.
 6. Електронна комерція: Навч. посіб./ Береза А.М., Козак Г.А., Левченко Ф.А. К: КНЕУ, 2002. – 328с.
 7. Ситник В.Ф., Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі. К: КНЕУ, 2002. – 258 с.
 8. Пейтел К., Мак-Картни М.П. Секреты успеха в елктронном бизнесе. СПб.: Питер, 2001. – 120 с.
 9. Годин В.В., Корнеев И.К. Информационное обеспечение управленческой деятельности. – М: Мастерство, Вісш. школа, 2001. – 240 с.
 10. Спивак В.А. Современніе бизнес-коммуникации. – СПб.: Питер, 2002. – 447 с.