Використання технології Intranet для внутрішніх завдань підприємства

Інтранет – внутрішня локальна мережа установи, яка створена і працює на основі Internet-технологій.

Сучасні установи в умовах динамічного бізнесу переросла межі паперові технології, тому мережі Інтранет швидко поширюються.

Extranet – дві або більше Intranet-мереж, об’єднаних з метою спільного використання ресурсів установ; сукупність торговельних партнерів, що існує на мережі Інтернет.

Інформаційний простір компанії і всього ринку утворюють єдине ціле, що вимагає нового підходу до питання ефективності управління, проблеми оптимального розміру компанії та визначення її кордонів, проблем безпеки и інтелектуальної власності.

На розвиток Intranet у пострадянських країнах впливає кілька чинників:

 • процес приватизації вже визначив власників, у яких з'являється реальна потреба в підвищенні ефективності менеджменту. Однак, на відміну від західного, історія нашого національного менеджменту вимірюється лише декількома роками;
 • триває процес концентрації національних капіталів і розширення компаній: великі поглинають дрібні та середні, що призводить до постійної перебудови систем управління. Зростають проблеми їх керованості и стабільності;
 • зросла потреба великих компаній пострадянських країн в іноземних інвестиціях для реалізації масштабних проектів;
 • більшість ринків пострадянських країн стає конкурентоспроможними, що вимагає від національних компаній переорієнтації з внутрішніх проблем на проблеми клієнтів;
 • Intranet може вирішувати як загальні завдання менеджменту, так і завдання лише нових національних підприємств;
 • Intranet може стати першим, «м'яким» етапом інтеграції великих компаній (це актуально для нових фінансово-промислових груп);
 • Intranet надає вихід на якісно новий рівень управління великими інвестиційними проектами: інвестиційний проект легко відстежити, що важливо для інвесторів;
 • великий інтеграційний потенціал Intranet-систем робить реальним перетворення різнорідного парку комп'ютерних і програмних засобів фірми на єдину інформаційну систему.

Впровадження Intranet дає змогу не просто зберегти вже вкладені в інформаційну систему інвестиції, а перейти від стихійного до планомірного розвитку і т.д.

Однак є чинники, які стримують впровадження Intranet у національних компаніях:

 • незважаючи на бурхливий розвиток ринку Intranet-послуг, масштаби його обмежуються, головним чином, великими промислово розвинутими центрами. Це створює серйозні труднощі залучення до Intranet-систем віддалених від центрів підприємств;
 • на пострадянському просторі слабо розвинута мережева інфраструктура. Більшість існуючих локальних мереж не підтримує базовий протокол Intranet – ТСР/ІР;
 • якість національного інформаційного простору в Intranet низька.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.