Маркетингові дослідження на Internet-ринку

Особливе значення в системі маркетингу підприємства відіграють маркетингові дослідження – процеси пошуку, збору, обробки даних та підготовки інформації для прийняття оперативних і стратегічних рішень у комерційній діяльності компанії.

Internet дозволяє проводити:

  • первинні маркетингові дослідження (основані на первинних даних, отриманих власне в результаті маркетингових досліджень);
  • вторинні маркетингові дослідження (на основі вже наявної інформації, тому іноді називаються кабінетними).

На Internet-ринку слід досліджувати (об’єкти) товарні ринки, фірмову структуру ринку, а також вивчати споживачів.

Дослідження товарної чи фірмової структури ринку основується на зборі інформації, опублікованої в Internet і представленої на Web-серверах компаній з її наступною обробкою та аналізом методами, що застосовуються у традиційних маркетингових дослідженнях.

Дослідження фірм пов'язано з поняттям «бенчмаркінг» (benchmark), що означає систематичну діяльність, спрямовану на пошук та індентифікацію кращих фірм незалежно від їх розміру, сфери бізнесу та географічного розташування, а також навчання на прикладах цих фірм.

Вивчення споживачів необхідне, з одного боку, для виявлення та залучення потенційних клієнтів, а з іншого – для аналізу потреб, відношення і збереження поточних клієнтів.

Призначення маркетингової Internet-кампанії часто вбачають у збільшенні числа відвідувань корпоративного сайту фірми. При цьому основним маркетинговим завданням кампанії може бути просування торгової марки, нового продукту або збільшення кількості дилерів. Тому господарям фірми потрібно одразу правильно формулювати завдання Internet-маркетологам, консультантам, фахівцям, які займаються створенням і підтримкою корпоративного сайту.

Хоча за чисельністю аудиторії глобальну мережу вже можна порівнювати з багатьма традиційними ЗМІ, розробляючи маркетингову стратегію, необхідно знати, чи є користувачі Internet частиною передбачуваної цільової аудиторії. Щодо цього слід проконсультуватися в Internet-маркетологів. Так, обмеженість цільової аудиторії в українському і російському сегментах Internet може стати перешкодою в маркетинговій кампанії загальнодоступних споживчих продуктів, потенційна аудиторія яких налічує десятки мільйонів. Отже, проводячи маркетингову кампанію в глобальній мережі, фірма в змозі істотно зменшити витрати за рахунок обмеження аудиторії і не втратити потрібного ефекту.

Розглянемо основні компоненти Internet-маркетингу.

Реклама – це використання платного місця і часу в засобах масової інформації для створення іміджу і популярності фірми і пропонованого нею товару. Її мета сприяти у результаті збуту продукції.

У мережі Інтернет реклама здійснюється за допомогою банерів. Тому вона одержала назву банерної реклами.

Банери – це невеликі картинки, що з'являються в будь-якому місці web-сторінки (знизу, збоку, посередині, зверху) практично на будь-якому Інтернет-сервері.

Баннерная реклама – це використання платного місця або часу в Інтернеті на певному сайті для формування за допомогою спеціальних засобів і прийомів необхідного іміджу фірми, марки, а також популярності для потенційних покупців щодо споживчих властивостей пропонованих для продажу товарів.

Паблік рілейшнз - комплекс заходів (позитивні публікації про фірму і товар, презентації, прес-конференції, дні відкритих дверей і ін.), направлених на формування гармонійних відносин фірми з суспільством, а також зміцнення репутації, сприятливого іміджу.

Сейлз промоушн – пряме спонукання потенційного покупця до дії шляхом інформування його про економічну додаткову вигоду, що одержується їм при покупці даного товару або послуги, що надається.

Особистий (персональна) продаж – будь-який вид діяльності, направлений на залучення в комунікацію потенційних і реальних покупців товару, збір інформації щодо ступеню їх задоволеності купленими товарами, а також про виникаючі потреби, бажання і інтереси з метою налагодження довготривалих відносин.

Супутні заходи – додаткові засоби фірми, використовувані для вирішення різних завдань, пов'язаних з підвищенням ефективності її ринковій діяльності. До цих заходів відносяться, наприклад, фільми, торгівельні виставки, щорічні звіти про результати діяльності Інтернет-компанії, тощо.

Стимулювання збуту – це певні види діяльності, які сприяють зростанню об'єму продажів товару. До цих видів відносяться: організація презентацій товару в мережі, застосування спеціальних знижок, проведення конкурсів і лотерей, безкоштовний додаток невеликого сувеніра до товару і ін.

Сервіс – якнайповніше задоволення вимог покупців на етапах придбання товару і подальшого його обслуговування. Сюди можна віднести збільшення гарантійного терміну товару, можливість оперативного повернення або обміну товару без проблем для покупця.

Канали збуту – це сукупність способів просування товару від виробника до споживача.

Маркетинг-аудит – це перевірки, що періодично проводяться, з метою оцінки ефективності ухвалених маркетингових рішень, особливо відносно вживаних методів і каналів збуту, а також фінансового стану компанії, і розробка заходів по усуненню виявлених недоліків.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.